1991 Årsfigur — Menig Grenader fra Grenaderkorpset 1761

Års­fig­uren 1991 er en menig grenad­er fra “Grenaderko­rpset”. Liv­gar­dens Tvillinge­bror, opret­tet den 18de sep­tem­ber 1701 af Grenaderkom­pag­nierne i de hvervede Fodregimenter:

Liv­gar­den, Dron­nin­gen, Prins Georg,Karl Kris­t­ian, Sjæl­land, Fyn, Jyl­land, Old­en­borg, Schwart­sel og Mørner.

Korpset del­tog i de samme felt­tog i den store nordiske krig, som Gar­den til Fods, med hvilket det delte Hæder, Berøm­melse og Rang. Grenaderko­rpset havde sin plads i sla­gene på ven­stre fløj af fod­folkets første træfn­ing og Gar­den sin plads på højre fløj. Det var både de farlig­ste og fornemmeste poster.

I fred­stid havde det altid gar­ni­sion i Køben­havn og den 8. august 1768 forenedes det med Gar­den til Fods til et Reg­i­ment på 14 Kom­pag­nier, der i det samme år deltes i 2 afdelinger:’

Gar­den til Fods & Kon­gens Livregiment

Der er alt­så tale om en elite­for­ma­tion, der har spillet en bety­delig rolle i en urolig peri­ode af lan­dets his­to­rie.  

Oplægget til fig­uren er en planche skabt af et af sel­sk­a­bets medlem­mer Chris­t­ian Wür­gler Hansen, og selve fig­uren i 54 mm er frem­stil­let af den spanske fig­ur­mager Ramon Labayen.