2003 Dansk Artilleri system M/1834

Hvis inter­essen er mod­elfig­ur­er i danske uni­former er der et prob­lem, for der er kun pro­duc­eret ganske få, men med lidt snilde kan man kon­vert­ere fig­ur­er fra andre lan­des hære, så de kom­mer til at ligne danske soldater.

End­nu sværere er det dog, når vi taler om artilleri, for der find­es ikke ret mange forskel­lige mod­eller og de fleste kan ikke kon­vert­eres til at ligne danske artilleripjecer.

M/1834 — Front view

Der find­es ikke i forve­jen detal­jerede gen­givelser i 54 mm stør­relsen af det berømte danske 1834 skytssys­tem, der anvendtes af den danske hær i de to slesvigske krige, 1848–50 og 1864. Der­for kast­ede to af sel­sk­a­bets medlem­mer, Einar Hansen og Hans Chr. Wolter, sig over den store opgave at skabe en mod­el af en dan­sk artillerip­jece af M/1834 sys­temet fra bun­den af.

Fibigers sys­tem

Efter en række omfat­tende artiller­i­forsøg ind­førtes et nyt jern­skytsstem, kaldet 1834 eller Fibigers sys­tem efter kon­struk­tøren, Jacob Scav­e­nius Fibiger (1793–1861).
Tidligere havde man så at sige altid støbt feltkanon­erne i bronze — i Dan­mark siden 1756 på Fred­eriksværk. Det nye sys­tem mark­erede på en gang højdepunk­tet og afs­lut­nin­gen på det glatløbe­de artilleris his­to­rie. Sys­tem 1834 omfat­tede alle typer artilleri. Feltar­tilleri­et bestod af 6 og 12 pds. kuglekanon­er samt 12 og 24 pds. granatkanoner.
Sys­tem 1834 var et veleg­net og tidss­varende skytssys­tem, der under Treårskri­gen ikke stod tilbage for mod­standernes feltartilleri.

M/1834 — set bagfra

Mod­el­lerin­gen blev udført på bag­grund af de orig­i­nale kon­struk­tion­steg­ninger på Tøjhus­museet i København.

De minu­tiøst udførte dele blev lagt i rota­tion­sstøbe­forme for at opnå den højeste detal­jer­ings­grad i det færdi­ge resultat.

Mod­el­ler­ing: Einar Hansen. Pro­duk­tion: Hans Chr. Wolter.