Privatlivspolitik

Hvem er vi

Dan­sk Mil­itærhis­torisk Sel­skab Chakoten er et møde­fo­rum for mil­itærhis­torisk inter­esserede i bre­dest mulige forstand.

Sel­sk­a­bets for­mål er at være sam­lingsst­ed for mil­itærhis­torisk inter­esserede og frem­stillere, bemalere og sam­lere af fig­ur­er, mod­eller samt hermed beslægt­ede emner.

Vores web­st­ed­sadresse er: https://www.chakoten.dk.

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Kommentarer

Per­son­dataforord­nin­gen er rel­e­vant for dig, da du har afgivet per­son­lige oplysninger (mailadresse, postadresse og tele­fon­num­mer) til Chakoten, i forbindelse med at du enten meldte dig ind i sel­sk­a­bet,   Eller hen­vendte dig til sel­sk­a­bet med spørgsmål via vore kontaktformularer.

Sel­sk­a­bets pri­vatlivspoli­tik dik­ter­er, at dine oplysninger kun bliv­er brugt til at levere Sel­sk­a­bets blad, som fak­tureringsadresse i forbindelse med kontin­gent­be­tal­ing, til at holde styr på, hvor mange medlem­mer sel­sk­a­bet har samt til at kunne besvare din hen­ven­delse til sel­sk­a­bet via vore kontaktformularer.

Når besø­gende skriv­er kom­mentar­er på web­st­edet, ind­sam­ler vi de data, som vis­es i kom­men­tar­for­mu­la­ren, og også den besø­gen­des IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymis­eret streng som er opret­tet ud fra din e‑mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gra­vatar tjen­esten for at se om du bruger denne. Gra­vatar tjen­estens pri­vatlivspoli­tik er tilgæn­gelig her: https://automattic.com/privacy/. 

Medier

Hvis du uploader billed­er til web­st­edet, så bør du und­lade at uploade billed­er med indle­jrede lokalitets­da­ta (EXIF GPS) inklud­eret. Besø­gende på web­st­edet kan down­loade og udtrække alle lokalitets­da­ta fra billed­er på webstedet.

Kontaktformularer

Når du anven­der en af vore kon­tak­t­for­mu­la­rer opsam­les føl­gende data (afhængig af de enkelte kontaktformular)

  • Navn
  • Email-adresse
  • Bopæl­sadresse
  • Tele­fon nummer
  • Inter­ess­er

Sel­sk­a­bets pri­vatlivspoli­tik dik­ter­er, at dine oplysninger kun bliv­er brugt til at levere Sel­sk­a­bets blad, som fak­tureringsadresse i forbindelse med kontin­gent­be­tal­ing, til at holde styr på, hvor mange medlem­mer sel­sk­a­bet har samt til at kunne besvare din hen­ven­delse til sel­sk­a­bet via vore kontaktformularer.

Sel­sk­a­bet del­er ikke dine oplysninger med nogen tred­je-part og vi anven­der heller ikke dine infor­ma­tion­er til nogen form for markedsføring

Cookies

Vi anven­der de cook­ies som Word­Press installerer som en standard.

Hvis du skriv­er en kom­men­tar på vores web­st­ed, kan du vælge at gemme dit navn, e‑mailadresse og web­st­ed i cook­ies. Disse er til din bekvem­melige­hed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriv­er end­nu en kom­men­tar. Disse cook­ies vil holde i et år.

Hvis du har en kon­to, og du log­ger ind på dette web­st­ed, vil vi opsætte en midler­tidig cook­ie for at afgøre om din brows­er accpeter­er cook­ies. Denne cook­ie inde­hold­er ikke nogen per­son­lige data og fjernes, når du lukker browseren.

Når du log­ger ind, vil vi opsætte en række cook­ies og gemme din login­in­for­ma­tion og dine valg af skær­mvis­ning. Login cook­ies hold­er i to dage, og skær­m­valg cook­ies hold­er i et år. Hvis du væl­ger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du log­ger ud af din kon­to, vil login cook­ierne forsvinde.

Hvis du redi­ger­er eller udgiv­er en artikel, vil en yderligere cook­ie blive gemt i din brows­er. Denne cook­ie inde­hold­er ikke nogle per­son­lige data og opgiv­er sim­pelthen indlægsID på den artikel, du lige har redi­geret. Den udløber efter 1 dag.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artik­ler på dette web­st­ed kan inde­holde indle­jret ind­hold (f.eks. video­er, billed­er, artik­ler osv.). Indle­jret ind­hold fra andre web­st­ed­er opfør­er sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besø­gende har besøgt det andet websted.

Disse web­st­ed­er ind­sam­ler måske data om dig, bruger cook­ies, indle­jr­er ekstra tred­jeparts sporing, og overvåger din inter­ak­tion med dette indle­jrede ind­hold, heri­b­landt at spore din inter­ak­tion med indle­jret ind­hold, hvis du har en kon­to og en logget ind på det websted.

Analytics

Dan­sk Mil­itærhis­torisk Sel­skab Chakoten anven­der Google Ana­lyt­ics på vores web­st­ed – alle data er anonymis­eret

Og anven­des udelukkende med hen­blik på fejl­rap­por­ter­ing af sider og links som ikke virk­er, så vi kan opti­mere og forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Hvem vi deler dine data med

Dan­sk Mil­itærhis­torisk Sel­skab Chakoten del­er ikke noget per­son­da­ta med nogen.

Hvor længe vi gemmer dine data

Hvis du skriv­er en kom­men­tar, så bliv­er kom­mentar­er og dens meta­da­ta bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genk­ende og god­k­ende enhver opføl­gende kom­men­tar automa­tisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opret­ter sig på vores web­st­ed (om nogen), gem­mer vi også den per­son­lige infor­ma­tion de giv­er til deres bruger­pro­fil. Alle brugere kan se, redi­gere, eller slette deres per­son­lige infor­ma­tion til enhver tid (med den und­tagelse at de ikke kan ændre deres bruger­navn). Web­st­edets admin­is­tra­tor­er kan også se og redi­gere den information.

Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du har en kon­to på dette web­st­ed, eller har skrevet kom­mentar­er, kan du bede om en eksporteret fil med de per­son­lige data vi har liggende om dig, heri­b­landt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi slet­ter alle per­son­lige data, vi har om dig. Dette ind­be­fat­ter ikke nogen form for data, som vi er forpligt­ede til at gemme af admin­is­tra­tive, lovmæs­sige eller sikker­hedsmæs­sige grunde.

Hvor vi sender dine data

Besø­gen­des kom­mentar­er kan muligvis blive kon­trolleret af en automa­tisk spam-genk­endelse tjeneste.

Din kontaktinformation

Vil du vide mere – eller har du spørgsmål, er du velkom­men til at kon­tak­te sel­sk­a­bets sekretær eller kasserer.