Reislers populære legetøjsfigurer

Bogan­meldelse af Jens Kris­t­ian Boll

En betragtelig del af Chakotens læsere har for­mentlig gjort deres tidlig­ste mil­itære erfaringer med Reislers pop­ulære sol­dater, hvad enten det drejede sig om de brune og grå sol­dater – eller negersol­dater­ne, som de i hine svundne tider hed, i 54 mm-for­matet. Eller ”de grå og brune myresol­dater” i 30 mm-for­matet, der til gengæld var kom­pat­i­ble med Teknos og Wilmers mil­itærkøretø­jer.  Jeg går der­for ud fra, at bladets læsere vil blive glade over at høre, at Mar­tin S. Nielsen nu har udgivet sit værk om Reislers figurer.

Et pio­nerkom­man­do bestående af Reisler fig­ur­er fra serien med khak­i­farvede danske sol­dater. Foto: Per Finsted

Bogen fort­jen­er at blive et stan­dard­værk. Velo­plagt og udførligt fortælles om fir­maet og dets pro­duk­tion. Enhver fig­ur, som Reisler udsendte, er gen­givet med et tydeligt og smukt farvefotografi.

Læserne føres på en spæn­dende rejse gen­nem Reislers righoldige pro­duk­tion af mod­erne sol­dater, danske liv­gardere i gal­la og til hverdag, cow­boys, indi­anere, mek­sikanere, spe­jdere, rum­forskere, brand­folk og politi­bet­jente, ekso­tiske dyr og den danske bon­degårds beboere og deres dyre­hold. Også Reislers vogn­park og de min­dre kendte serie af tilbe­hør til mod­el­jern­ba­nen i HO-for­mat i form af huse, banear­be­jdere og pas­sager­er præsenteres.

Bogen sluttes med et solidt og spæn­dende doku­men­ta­tion­s­ma­te­ri­ale fra kat­a­loger og annoncer.

Som et kurio­sum kan nævnes, at Reislers ”negersol­dater” på udgivelses­tid­spunk­tet for­mentlig var blandt de mest velu­drust­ede 3. ver­dens sol­dater i leg­etøjshis­to­rien, da de var støbt i samme forme som Reislers grå og brune sol­dater, om end de bar de klas­siske danske uni­forms­farv­er rød frakke og blå bukser.

Der­for råd­ede negersol­dater­ne over mod­erne våben som mask­ingevær­er, morter­er, kanon­er, flam­mekastere, mask­in­pis­tol­er og havde san­itet­sko­rps med lot­ter, radio­op­er­atør­er, motor­cykelor­don­nanser og sol­dater på orlov. Det i en tid, hvor de fleste ”sorte” fig­ur­er i leg­etøjsver­de­nen efter udseen­det og bevæb­nin­gen at dømme snarest hørte hjemme i Knold og Tots julehæfter.

Desværre frem­stillede Reisler ikke negersol­dater­ne i ”myre-for­matet”, om end tal­rige sam­lere, blandt andet under­teg­nede, har rådet bod på dette savn ved at male ufarvede Reisler myresol­dater som de pop­ulære negersoldater.

Inter­esserede kan finde Per Fin­st­eds artikel ”Reisler fig­ur­er — Om Reislers sol­daterserie” på nettet.

Mar­tin S. Nielsen: Reisler leg­etøjs­fig­ur­er. SB-forlag.dk. ISBN 978–97-998–904‑2–2. 168 sider. pris 398 kr. fors­endelse inkl. bestilles på ww.sb-forlag.dk