Figurgallerier

figurgalleri

Hans Chris­t­ian Wolter, Svend Nielsen og den britiske ambas­sadør i Dan­mark, David Frost, stud­er­er fig­ur­gal­leri på Fred­eriks­berg Slot i anled­ning af 200-året for briternes bom­barde­ment af Køben­havn i 1807.

Mod­elfig­ur­er ind­tager en betyd­nings­fuld rolle i Sel­sk­a­bet. Det er hov­ed­sagelig rund­mas­sive fig­ur­er, der har inter­essen og resul­ter­er i flotte resul­tater.
Der er dog enkelte, der bemaler flade fig­ur­er, som har en lang tra­di­tion I Tysk­land.
Oprindelig pro­duc­ere­des store mængder fig­ur­er til leg­etøjs­for­mål. Efter 2. Ver­den­skrig har der udviklet sig en omfat­tende og vari­eret pro­duk­tion  af mod­elfig­ur­erer i meget høj kvalitet. Dette åbn­er store mulighed­er for enten at anvende og bemale fig­ur­erne direk­te fra pro­du­cen­terne eller at kon­vert­ere ind­købte fig­ur­er, så de kan indgå i andre sam­men­hænge. Eksem­pelvis var uni­form­sind­fly­delsen på Dan­mark-Norge fra Frankrig bety­delig under Napoleon­skri­gene. Det bety­der, at fine franske fig­ur­er kan ombygges til vise danske fra den samme peri­ode

Krigsspil­fig­uren måler omkring 20–28 mm. Udstill­ings­fig­ur­erne måler typisk mellem 54 og 120 mm. Mate­ri­alerne er oftest tin eller resin.

Mod­elfig­ur­er og mod­el­byg­geri I form af dio­ra­maer indgår i Sel­sk­a­bets møder hvor fig­ur­er og teknikker diskuteres. Sel­sk­a­bet afhold­er med mellem­rum udstill­inger af mod­elfig­ur­er samt en årlig konkur­rence I forbindelse med julemødet