Boganmeldelse: Kejserens sidste luftskib

Af Simon Bering Papousek
Under 1. Ver­den­skrig blev indus­triens frem­bringelser testet og afprøvet. Automobilet,maskingeværet og fly­ve­mask­i­nen er blot tre af tidens mod­erne og nye opfind­elser, man enten test­ede for sit mil­itært poten­tiale eller raf­finerede ved at benytte det på en ny måde.

Læs anmeldelsen af bogen “Kejserens sid­ste Luft­skib”  om en spæn­dende og fascinerende his­to­rie om en af de dati­dens nye tekniske frem­bringelser og hvorledes dets mil­itære poten­tiale blev afprøvet.

Følg lin­ket: https://www.chakoten.dk/luftskibets-sidste-togt/

Luftskibet L70

Luft­ski­bet L70 var det sid­ste, der blev sat ind på tysk side under 1. Ver­den­skrig. Det blev skudt ned tæt på Eng­land i 1918.

Chakoten Nyhedsbrev #6/2019

Selvom Sel­sk­a­bets mødeak­tiviteter stille og roligt er i gang med at blive droslet ned for som­meren bety­der det ikke at alt Mil­itærhis­torisk aktivitet i Dan­mark går i stå.

Fak­tisk foregår to af årets Mil­itærhis­toriske arrange­menter i Juni måned et i hver ende af lan­det.

Arrangementet i ØST er:

Krigshistorisk Festival 2019

weekenden 15.–16. juni 2019.


Oplevelses­cen­ter Vestvold­en gen­t­ager suc­ce­sen og laver Krigshis­torisk Fes­ti­val sam­men med en række af Dan­marks bed­ste formidlings­grup­per fra de sid­ste 2000 års his­to­rie.

Krigshis­torisk Fes­ti­val er to dejlige dage med flere hun­drede krigshis­toriske aktør­er på Dan­marks største tid­slin­je. Det foregår som altid på Vestvold­en i Rødovre mellem Ejby­bunkeren og Artiller­ima­gasinet.
Der er opvis­ninger, oplevelser, aktiviteter og mass­er at kigge på for hele fam­i­lien og der er igen i år fri entre over hele fes­ti­val­om­rådet

Delt­agerlis­ten og pro­gram­met opdateres løbende, så hold øje her:   Oplevelses­cen­ter Vestvold­en

og arrangementet i VEST er:

2. Verdenskrig Veterantræf

weekenden 15.–16. juni 2019.

Besæt­telses­tid­shis­torisk Sel­skab (BSTH) og Bunker­mu­se­um Hanstholm gen­nem­før­er atter                2. Ver­den­skrigstræf i 2019 i Hanstholm.

Arrange­mentet kom­mer til at foregå i helt nye ram­mer, for træf­fet fly­t­ter ca. 300 m mod syd til Hjem­meværns­går­dens område, og fly­t­nin­gen bety­der, at arealet 3‑dobbles, og der bliv­er der­for meget mere plads til alle aktiviteterne.

Læs mere om arrange­mentet her:       Pro­gram for 2. ver­den­skrig vet­er­antræf

eller på Bunker­mu­se­um Hanstholm

 

Vi har også mod­taget både en invi­ta­tion og enfore­spørgsel fra Garder­høj­fortet i Lyn­g­by.

Garderhøjfortet søger brætspil og brætspils-entusiaster

Fredag 21. juni 2019.

Fredag d. 21/6 afholdes den første spil­leaften på Garder­høj­fortet. Her vil der være mulighed for at prøve fortets escap­e­r­ooms, samt at spille bor­drolle­spil eller bræt­spil i fortets stemn­ings­fulde rum. Gardeer­høj­fortet kom­mer til at købe en række spil som pass­er til fortet, men vi ville rigtig gerne kunne præsen­tere et stort spil-otek.Derfor håber vi at der måske er nogle der vil donere gam­le spil til os.
Vi ønsker os alle spil inden­for temaet krig og strate­gi. Det kunne f.eks. være fan­tastisk med spil som Risk, Strat­ego, Skak, Axis and Allies, Car­ca­sonne eller andre lig­nende spil.                   Hvis du har et af disse spil, og det alligev­el bare sam­ler støv i kælderen, så mod­tager vi dem meget gerne

Så Hvis du er vild med at spille spil, så håber vi at du har lyst til at komme og være med d. 21/6.                                                                            Er du end­nu mere vild med spil, så søger vi også friv­il­lige der har lyst til at lave fede spil­leaften­er på Garder­høj­fortet fre­mover, tag endelig fat i os, hvis du vil være med

Læs her hvis du vil vide mere om Garder­høj­fortet samt hvor du find­er os:  Garder­høj­fortet

Chakotens Nyhedsbrev #5/2019

Pegasus- og Horsa broerne, samt Merville batteriet; juli 1944

Foredrag ved Hans Dal, Fredericia Miltærhistorisk Forening

Sel­sk­a­bet have en rigtig god aften ved sit sen­este møde d. 6. marts, hvor Hans Dal fra Fred­eri­cia Mil­itærhis­torisk Foren­ing have lagt vejen for­bi Rødovregård, for at fortælle om to velk­endte kom­man­do oper­a­tioner der blev gen­nem­ført i forbindelse med den allierede landgang i Nor­mandi­et i juli 1944. De to oper­a­tioner er ikke ukendte og har været beskrevet i et utal af bøger — og på film. Men som Hans Dal indled­er med at sige; “…det er jo altid sejrher­ren der skriv­er his­to­rien.”
På flere områder er der, efter snart 75 år, end­nu oplysninger der ikke er kom­met frem og andre der har lev­et som myter man nu kan mane i jor­den eller bekræfte.

Hans Dal har i mange år været en tro­fat besø­gende på de gam­le landganges­tran­dene og har over årene sam­let sig en betragtelig viden om oper­a­tion Over­lord og de mange større og min­dre kampe og fægt­ninger der udspillede sig i forbindelse med den allierede frem­rykn­ing ind i lan­det bag kysen.

En spæn­dende og inter­es­sant aften, med en mand der på entu­si­astisk vis delte sin viden om to af D‑dagenes britiske kom­man­do oper­a­tioner.

_________________________________________________________________________

Anvisningssalg og Generalforsamling

Den 3. april 2019 afholdes den årlige generalforsamling på Rødovregård
og efterfølgende afholdes anvisningssalg.

Over­sigt over de udbudte Lots kan find­es ved at følge dette link: Anvis­ningssalg 3 APR 2019

 

 

________________________________________________________________________

Boganmeldelse:

Redaktør Henrik Denman anmelder :
Fra verdenskrig til borgerkrig. Østfronten 1914–1924 – set med danske øjne.

Inter­essen for Første Ver­den­skrig ret­ter sig hov­ed­sageligt mod kri­gen på vest­fron­ten, men en ny bog giv­er en stor­poli­tisk og mil­itærhis­torisk analyse af kri­gen og de danske syd­slesvigere på Øst­fron­ten, fra ver­den­skri­gens beg­y­n­delse til den rus­siske borg­erkrig, der ful­gte efter..
Bogen er skrevet af Claus Bundgård Chris­tensen, Mar­tin Bo Nør­regård og Niels Bo Poulsen. Claus Bundgård Chris­tensen har tidligere skrevet om danskere på Vest­fron­ten.

Anmeldelsen find­es her: Søn­der­jy­der i krig på Øst­fron­ten