Chakotens Nyhedsbrev #13/2018

Fore­dragsrække om 1. Ver­den­skrig.

Sel­sk­a­bet har fra muse­um­sin­spek­tør Kris­t­ian Bruhn, mod­taget en ind­by­delse til en række fore­drag om 1. ver­den­skrig, som i løbet af efteråret bliv­er holdt på Mosede Fort, og som måske kan friste vore medlem­mer.
Der er seks fore­dragsaften­er, der alle på nær den sid­ste, falder på en tors­dag.

 • Tors­dag den 20. sep­tem­ber kl. 16:00 – 17:30.
  Spi­onage og pro­pa­gan­da i Dan­mark.
 • Tors­dag den 4. okto­ber kl. 16:30 – 17:30.
  Danskere i canadisk krigst­jen­este.
 • Tors­dag den 25. okto­ber kl. 16:30 – 17:30.
  1. ver­den­skrig og veg­e­tarisme
 • Tors­dag den 1. novem­ber kl. 16:30 – 17:30.
  Læren af 1. ver­den­skrig.
 • Tors­dag den 8. novem­ber kl. 16:30 – 17:30.
  Krig og mad
 • Søndag den 11. novem­ber kl. 10:00 – 17:00.
  100-året for kri­gens afs­lut­ning.

Alle fore­drag bliv­er afholdt i infirmeri­et på Mosede Fort, Mosede Strand­vej 87A, 2670 Greve

Prisen for et fore­drag med kaffe ad libi­tum er 30 kr. Tilmeld­ing på mosedefort@greve.dk eller 20 31 19 14.
Yderligere infor­ma­tion om emnet for de enkelte fore­draget kan find­es i Aktivitet­skalen­deren. De føl­gende fore­drag vil blive omtalt i vores Nyheds­brev for den pågældende måned.

Det første fore­drag i rækken er tors­dag den 20. sep­tem­ber kl. 16:00 – 17:30. Spi­onage og pro­pa­gan­da i Dan­mark under 1. ver­den­skrig.

Ved muse­um­sin­spek­tør Kris­t­ian Bruhn, P.hd. og senior­forsker Jes­per Düring Jør­gensen, der vil fortælle om stor­magternes efter­ret­ningst­jen­esters hem­melige arbe­jde i Dan­mark og de danske myn­dighed­ers med — og mod­spil. Samt den tyske regerings forsøg på at købe og påvirke danske jour­nal­is­ter og for­fat­tere til at skrive tyskven­lig pro­pa­gan­da under neu­tral facade med hen­blik på at påvirke den danske og inter­na­tionale opin­ion.

Chakotens Nyhedsbrev #12/2018

September måned byder på flere arrangementer både spændende, alvorlige og interessante

Bunker by Night 2018 — Silkeborg

Lør 1. sep 13:00 - 21:00

bunker by night_fotograf Heidi_Lilholt_holm

 

 

 

 

 

 

(fotograf Heidi_Lilholt_holm)

Velkom­men til en ny Bunker by Night 2018, efter to års pause.

Even­tet fold­er sig ud i Hjøl­lund Ammu­ni­tions­de­pot ca. 16 km fra Silke­borg lørdag den 1. sep­tem­ber 2018 — kl. 13–21.
Som gæst kan du for­vente at møde en his­torisk tid­slomme med sigte på 1. sep­tem­ber 1944 på vest­fron­ten, øst­fron­ten og i Dan­mark.

Klip fra TV2 Østjyl­land 2009

Ca. 250 aktør­er vil ind­tage sce­nen og spille rollerne, dels som de stri­dende parter og dels som de mange civile i Dan­mark, der måtte leve med besæt­telsen og få livet til at gå videre.

Arerangørene har sam­let de bed­ste til opgaven. Alle for­bered­er sig for at give pub­likum en særlig oplevelse denne dag. Der vil være frontafs­nit og mil­itære enhed­er i skoven langs de smalle asfaltve­je, så du kan opleve det tæt på, lige­som køretø­jer, både civile og mil­itære.

Man gen­sk­aber den hyggelige stemn­ing som arrange­mentet er kendt for med lev­ende his­to­rie, natur, musik, sjov og events med krudt i. De store events afvikles af Hum­mer Høj­mark, som bl.a. står bag spe­cial effects i fil­men “Flam­men & Cit­ro­nen” med flere. Ind imellem disse større brag i evnent-området, kan man opleve min­dre events, hvor nogle opstår spon­tant og uden varsel, tæt på — eller blandt pub­likum.

Der kan købes mad, drikke og mer­chan­dise i området også.

Hjøl­lund Ammu­ni­tions­de­potFau­rholtvej 1, 7362 Ham­p­en, Den­mark kort ret­ninger

Bil­let­ter fåes her. ( OBS BIl­let­salg lukkes 20 august kl 23.30)

 

Flagdagen for Danske udsendte.

Ons 5. aug 12:00 - 13:30

Sundsdal_HJV_2maj2017_Kastellet_OD7B9592

Den 5. sep­tem­ber er offi­ciel Flagdag for Dan­marks udsendte. Det er på denne dag, man hædr­er og anerk­ender Dan­marks udsendte, der er eller har været udsendt på mis­sion. De danske mænd og kvin­der, som yder eller har ydet en ind­sats i ver­dens kon­flik­tom­råder. Dagen mark­eres med cer­e­moni og parade ved Mon­u­ment for Dan­marks Inter­na­tionale Ind­sats siden 1948.

Mon­u­ment for Dan­marks Inter­na­tionale Ind­sats siden 1948Kastel­let kort 

Der foregår lig­nende arrange­menter over hele lan­det, men vi har kun med­taget arrange­mentet på Kastel­let.

For øvrige arrange­menter se infor­ma­tion i lokal­pressen.

Hyggemøde — Forsvarets Bibliotekscenter kommer på besøg.

Ons 5. sep 18:15 - 22:00

1200px-Kastellet_Soendre_Magasin_Copenhagen

Daglig led­er af Forsvarets Bib­liotek­cen­ter, Simon Papousek vil besøge Sel­sk­a­bet og fortælle om bib­liotekets mil­itærhis­toriske poten­tiale og vil til lej­lighed­er med­bringe et større antal eksem­plar­er fra sam­lingerne.

RødovregårdKirkesvinget 1, 2610 Rødovre, Den­mark kort

Befæstningens Dag 2018

Søn 30. sep 10:00 - 16:00

22047781_10214196292204725_6861147591544402249_o

Vore 1914–18 grup­per med­virk­er til at gøre dagen til en spæn­dende og oplevelses­rig begiven­hed for de mange der læg­ger vejen for­bi Glad­sax­e­fortet og Artiller­ima­gasinet på Vestvold­en.

Befæst­nin­gens dag søndag d.30. sep­tem­berVestvold­en, Rødovre og Glad­sax­e­fortet, Glad­saxe kort 

Chakotens Nyhedsbrev #11/2018

ER SOMMERFERIE PERIODEN SMÅ VED AT RINDE UD OG VI BEGYNDER MED AT TAGE HUL EFTERÅRETS SPÆNDENDE AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER

Hyggemøde

Ons 8. aug 18:30 - 21:00

Vi starter første møde efter som­mer­fe­rien med at slu­dre om feriens gode oplevelser, som du har lyst til at dele med ligesind­ede. Det kan være spæn­dende nyan­skaf­felser i form af fig­ur­er eller lig­nende, inter­es­sante muse­ums­besøg, his­toriske byer og slag­mark­er, eller andet som kan have gener­el inter­esse.

Kom og hyg dig ved ven­nerne i Sel­sk­aber og fortæl om som­merens mil­itærhis­toriske oplevelser. Hvis vejret tillad­er griller vi uden­for i går­den. Meld til kasser­eren om du delt­ager.

HyggemødeKirkesvinget 1, 2610 Rødovre, Den­mark kort 

Møde­lokalet åbnes kl. 18.15

 

I sid­ste nyheds­brev prøvede vi noget nyt  — nem­lig at med­tage en lille video som inspi­ra­tion til hvor­dan man kan lave træer.  Denne gang har vi taget en lille video med om noget som mange af os kender til — uanset om man er til krigsspil eller mod­el­bygn­ing — nem­lig Cam­ou­fla­genet.

 

Store Flyvedag 2018

Lør 25. aug 11:00 - 17:00 (porten åbnes kl 08.00)

Store­fly­vedag afholdes på Fly­ves­ta­tion Vær­løse. Er du fly­tos­set, så kom til Fly­ves­ta­tion Vær­løse, hvor vi vis­er mange forskel­lige svæve­fly, motor­fly, Ultra­let fly. Se bare den flotte KZ II fra 1946 og den flotte Piper Cub L4 fra 1942. Vi starter kl. 11.00 og Kl. 12.00 starter et Air­show hvor der både er kun­st­fly­vn­ing og fald­skærm­sopvis­ning. Tag din fam­i­lie og/eller ven­ner med på den naturskønne gam­le fly­ve­plads. Entré kun kr. 20,- pr. per­son. Børn u/10 år gratis i følge me

Dagens Pro­gram                          Find vej + Yderligere infor­ma­tion