Chakotens Nyhedsbrev #8/2018

Onsdag den 2. maj

Slaget ved Leuthen

Vi skal se fil­men “Die Schlacht bei Leuthen 5. Dezem­ber 1757”. Der er tale om en 8 mm smal­film optaget i 1976/77 af grev Joachim-Albrecht Bülow von Den­newitz; fil­men er nu over­spillet på DVD, og den vis­er for­lø­bet af slaget ved Leuthen ved hjælp af 10.000 tin­sol­dater. Fil­men er på tysk, og var­er en time. Fil­men høst­ede anerk­endelse fra blandt andet den berømte prøjsenk­ender Dr. Bleck­wenn, da den blev vist i Kulm­bach i 1977.
Hvis nogen gerne forinden vil genopfriske slagets for­løb, så er Ole Thure­holms artikel nok så nyt­tig: “Slaget ved Leuthen 5. Decem­ber 1757” i Chakoten nr. 4/2005, s.103–111.

 

Udover øvrige arrangementer i maj (se kalenderen) er der også mulighed for at komme lidt tættere på historien.

>

I pin­sen fra den 18. til den 21. maj 2018 omdan­ner Køben­havns Mid­de­lal­der­Marked for 12. gang Val­by­parken til en his­torisk tid­slomme.

En tid­slomme, der under den danske pins­esol byder på bl.a. rid­der­turner­inger til hest, his­to­ri­er for­t­alt af frygtindgy­dende vikinger og nervepir­rende ild­shows. I fire dage er Val­by­parken fyldt med under­hold­ning, kuli­nariske oplevelser og aktiviteter for hele fam­i­lien.

Mid­de­lalderen bliv­er for alvor vakt til live, når både rid­dere og vikinger, kogekon­er og skøn­jom­fruer ind­tager Val­by­parken til Køben­havns Mid­de­lal­der­Marked. Glad­i­a­tor­plad­sen, Turner­ingsplad­sen og Kamp­plad­sen byder på dyst både til hest og til fods. Fra Musik­plad­sen og Spillest­edet lyder ton­er fra mid­de­lalderens strygerin­stru­menter, fløjter og trom­mer, lige­som stemnin­gen på Vikingekroen er høj, og Gøglerkroen inviter­er til sjov og bal­lade.

Find mere infor­ma­tion og køb bil­let­ten online her:   Køben­havns Mid­de­lalder marked 2018

 

Du er altid velkom­men til at komme og møde os på vore åbne ons­dagsmøder på Rødovregård
(Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre) eller du kan læse mere via neden­stående link, hvor du også har mulighed for at melde dig ind i Sel­sk­a­bet

BLIV MEDLEM AF CHAKOTEN

 

Alle ons­dagsmøder åbn­er kl. 18.15, og de annon­cerede pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30.  (OBS: Mødet i august falder i måne­dens 2. uge) Med min­dre andet er angivet, find­er medlemsmøderne sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre.

Nyhedsbrev # 7/2018

Endnu en gang en vellykket generalforsamling med efterfølgende anvisningssalg på Rødovregård.

26 medlem­mer havde fun­det vej til Sel­sk­a­bets gen­er­al­for­sam­ling, der foru­den selve gen­er­al­for­sam­lin­gen også bød på børs- og anvis­ningssalg.

Præsi­den­tens beretning blev naturligves god­k­endt — ligeledes blev reg­n­sk­a­bet for 2017, som det fores­låede bud­get samt kontin­gent for 2019.
I forbindelse med valg til bestyrelsen indtræder nye, men kendte ansigter. Chris­t­ian Raun udtræder efter mange års tjen­este og efter­følges af Ole Thure­holm.
Ole, der i en årrække har fun­geret som revi­sor afløs­es af Mar­i­anne Sass Petersen. Ligeledes har Aksel Willum­sen øns­ket at trække sig og erstattes af vores hid­tidi­ge sup­pleant Kim Andreasen. Aksel indtræder ist­edet som sup­pleant.
 

Chakotens Nyhedsbrev #6/2018

  Chakoten fejrer en milepæl

 
Vi har nu fuld­bragt arbe­jdet med at få lagt alt mate­ri­alet fra den gam­le hjemme­side
op på denne hjemme­side
 
Alt mate­ri­alet kan I finde under NYHEDER ude i menu­en til højre
  
God Læse-lyst         /Lars — Web­mas­ter Chakoten

 

Onsdag den 11. april  —  Generalforsamling   

 

Årets gen­er­al­for­sam­ling indledes med børssalg, der starter kl. 18.15.

Til børsen opfor­dres medlem­merne til at sætte effek­ter til salg. Alle er velkomne til at med­bringe og sælge, hvad de har på reol­er og hylder hjemme. Her er mulighe­den for at kom­binere en rask opryd­ning af alt det, du har mis­tet inter­essen for, med ny køb. Efter børsen er der gen­er­al­for­sam­ling.

Gen­er­al­for­sam­ling starter kl. 19.15. Dag­sor­den i hen­hold til vedtægterne.

Forslag fra bestyrelsen: Vedr. Kontin­gent fores­lår Bestyrelsen, at kontin­gen­tet for 2019 fast­sættes uæn­dret til kr. 375,- for såv­el medlem­mer bosat i Dan­mark som i udlan­det.
Der er ikke mod­taget forslag fra medlem­merne.

Valg til bestyrelsen: Bestyrelsen fores­lår valg af Hans Chr. Wolter som præsi­dent. End­videre fores­lår bestyrelsen at Hen­rik Den­man, Steen Jensen, Alek­sander Haug, Kim Andreasen gen­vælges. Da Sel­sk­a­bets Vise-præsi­dent Chris­t­ian Raun, efter mange års tro­fat tjen­este har val­gt at træde tilbage, fores­lås Ole Thure­holm ind­val­gt i bestyrelsen. Som sup­pleant fores­lås  Aksel Willum­sen.

Som ny revi­sor fores­lås Mar­i­anne Sass Petersen og som revi­sor­sup­pleant Allan Bo Richter.

Ans­vis­ningsal­get starter efter gen­er­al­for­sam­lin­gen. Ans­vis­ningsal­get vil inde­holde spæn­dende og inter­es­sante bøger og opslagsværk­er samt mange fine fig­ur­er. Lis­ten over effek­ter kan ses via lin­ket herun­der.

Medlem­mer, der ikke kan være til stede, kan aftale med et tilst­ede­værende medlem, at denne byder på dennes veg­ne, eller der kan frem­sendes et skriftligt bud til Chris­t­ian Raun, Carl Bern­hards Vej 17, 3.th. 1817 Frederiks­berg C tele­fon 26 82 08 22 eller e-mail: christian@raun.dk. Eventuelle bud skal være fremme sen­est dagen før anvis­ningssalget kl. 16.00.

LISTE OVER EFFEKTER TIL ANVISNINGSSALG

Du er altid velkom­men til at komme og møde os på vore åbne ons­dagsmøder på Rødovregård
(Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre) eller du kan læse mere via neden­stående link, hvor du også har mulighed for at melde dig ind i Sel­sk­a­bet

BLIV MEDLEM AF CHAKOTEN

 

Alle ons­dagsmøder åbn­er kl. 18.15, og de annon­cerede pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30.  (OBS: Mødet i august falder i måne­dens 2. uge) Med min­dre andet er angivet, find­er medlemsmøderne sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre.