RUNDER VI 2015 AFMEN GIVER OGSÅ EN FORSMAG  2016

 

Lørdag den 5. december

Sel­sk­a­bets julemøde med årskonkur­rence kl. 18.30 på Rødovregaard

Af hen­syn til bestill­ing af smør­re­brød m.v. bedes delt­agere sen­est den 20. novem­ber tilmelde sig hos: Aksel Willum­sen, tlf. 32 54 01 77, E-mail: aksel@corfitz.com.

Sel­sk­a­bets medlem­mer opfor­dres til at invitere ægtefælle/samlever samt børn og børnebørn med til det pop­ulære arrangement.

Mellem kl. 17.30 og 18.30 er der ind­skrivn­ing og opstill­ing til konkur­ren­cen. Kl. 19.15 starter mødet med præsi­den­tens velkomst, smør­re­brød, øl, vin og vand. Her­til kom­mer jule­hygge, kaffe og kage. Pris for delt­agelse er kr. 125 for vok­sne og kr. 50 for børn under 15 år.

Årskonkur­ren­cen 2015

Der er føl­gende 6 kat­e­gorier i årskonkur­ren­cen:
1) Leg­etøjs­fig­urer (alle stør­relser)
2) Enkelt­figur /rytterfigur op til 65mm (runde – flade)
3) Enkeltfigur/rytterfigur over 65mm (runde – flade)
4) Figurgrupper/vignetter (max. 4 fig­urer, alle stør­relser, runde og flade)
5) Dio­ra­maer og opstill­inger
6) Fra det hjem­lige skatkammer

 

Mødeplakat 16-1

Chakoten Nyhedsbrev #7 nov/2015

Fore­drag: “Slaget ved Blenheim”

Ons­dag den 4. novem­ber kl. 17:00, Forsvarets bib­liotek, Sdr. Magasin

Fore­draget afholdes af Karsten Skjold Petersen Ph.d., muse­um­sin­spek­tør og senior­forsker ved Tøjhus­museet. Arran­geret af Kastel­lets Ven­ner.
Der er offentlig, gratis adgang — så skynd jer der­hen, og så til anvis­ningssalg bagefter!

Hyggemøde og anvisningssalg

Ons­dag den 4. novem­ber kl. 17:00,  på Rødovregård

Der er salg af fig­urer, og af mange inter­es­sante bøger — 75 spæn­dende fund i alt!                                       Selv Napoleons smedje fra slaget ved Auster­litz 1805 er at finde blandt udbuddet.

Den fulde liste kan læses her.

Medlem­mer, der ikke kan være til stede, kan aftale med et tilst­ede­værende medlem,  at denne byder på den fraværen­des vegne, eller der kan frem­sendes et skriftligt bud til:

Chris­t­ian Raun, Carl Bern­hards Vej 17, 3.th. 1817 Fred­eriks­berg C
tele­fon 26 82 08 22 eller e-mail: christian@raun.dk

Eventuelle bud skal være fremme sen­est dagen før anvis­ningssal­get kl. 16.00.
De her anførte beløb er min­i­mum­spris. Effek­terne sælges som beset.
Der betales kon­tant umid­del­bart efter anvisningssalget.

 

Antik Våben– og Samlermesse

Søndag den 15. novem­ber, kl. 10–16, Rødovre­hallen

Våben­his­torisk Sel­skab arran­gerer årets store sam­ler­messe i Rødovre­hallen, hvor han­dlende, medlem­mer og pri­vate præsen­terer alt inden for de mane sam­lerom­råder                                           , så som mil­i­taria, uni­former, ordener & medal­jer, reg­i­mentsmærker, lit­ter­atur om diverse sam­lerem­ner samt sam­lervåben fra de forskel­lige kutur områder over hele verden

Entre 60,- kr.  - Børn gratis

 

Læs mere her:    www.våbenhistoriskselskab.dk