Chakotens Nyhedsbrev #12/2017

ER SOMMERFERIE PERIODEN SMÅ VED AT RINDE UD OG VI BEGYNDER MED AT TAGE HUL EFTERÅRETS SPÆNDENDE AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER

 

Onsdag 9. AUGUST

Hyggemøde

Vi starter efter som­mer­fe­rien med at slu­dre om feriens gode oplevelser, som du har lyst til at dele med ligesind­ede. Det kan være spæn­dende nyan­skaf­felser i form af fig­ur­er eller lig­nende, inter­es­sante muse­ums­besøg, his­toriske byer og slag­mark­er, eller andet som kan have gener­el inter­esse. Du er meget velkom­men til at tage dine billed­er med, gerne elek­tro­n­isk, så de kan vis­es på en skærm led­saget af et kort indlæg med dine kom­mentar­er.

Møde­lokalet åbnes kl. 18.15

 

Mandag 14. — Søndag 20. AUGUST

Øvelses­byen “Tov­by”, i det mil­itære øvelses­ter­ræn Find­erupHol­ste­brovej 183B, 8800 Viborg, Dan­mark kort 

 

Jydske Drag­onreg­i­ments Vet­er­an­panser­foren­ing, arran­ger­er hvert andet år et af Skan­di­naviens abso­lut største træf for his­toriske mil­itærkøretø­jer, materiel, og lev­en­degørelse af his­to­rie. Vi har afholdt disse træf i 2007, 2009, 2011, 2013 og 2015.

I 2017, inviter­er vi igen delt­agerne til vores ”Camp TOVBY”, i det mil­itære øvelses­ter­ræn Find­erup, som lig­ger tæt på Viborg, cen­tralt i Jyl­land. Vi vil gøre vores til at skabe ram­merne for nogle spæn­dende dage, for såv­el delt­agere som pub­likum. Der vil være fremvis­ning af his­toriske køretø­jer, fremvis­ning af materiel fra Forsvaret, spæn­dende temaom­råder med miljøer fra WW2, Kold Krig, og nyere tids inter­na­tionale oper­a­tioner, gril­laften­er, hygge i vores tra­di­tionelle ”Café de Nor­mandie”, mulighed for udfor­drende kørsel i ter­ræn, osv.

Find­erup lig­ger inden­for kort tids kørsel fra flere større byer i regio­nen, så der er gode mulighed­er for besøg af mange tilskuere.

Pub­likum har gratis adgang til Clas­sic Mil­i­tary Show

KLIK HER FOR MERE INFO

 

Chakoten Nyhedsbrev #11/2017

ER SOMMEREN OVER OS OG AKTIVITETERNE DROSLET NED VÅGEBLUS
BÅDE I SELSKABET MEN OGSÅ RUNDT OM I DE SMÅ HJEM

Men skulle man alligev­el have lyst til at opleve noget som har med
mil­itærhis­to­rie at gøre kom­mer her et par forslag som måske kan friste
på såv­el en sol­skins­dag som en reg­n­våd som­merdag.

OBS!!!!!!!!
Hvis I har kend­skab til steder/aktivititer som man­gler på denne liste
så skynd Jer at sende mig en mail om det så vi kan få det med 🙂

Mail: webmaster@chakoten.dk

GOD SOMMER

 

FORSLAG TIL MUSEUMSBESØG I SOMMERFERIEN

JYLLAND

Artiller­imuseet i Varde

Bangs­bo­fortet

Clas­sic Mil­i­tary Show — Find­erup øvelses­ter­ræn Viborg

Frøslevle­jrens Muse­um Pad­borg

Hanstholm mueum­s­cen­ter

Hirtshals bunker­mu­se­um

His­to­rie cen­ter Dybøl­banke

Sea War Muse­um Thy­borøn (om Jyl­landss­laget i 1. ver­den­skrig)

Silke­borg Bunker­mu­se­um

Ska­gen bunker­mu­se­um

Skan­der­borg Bunker­mu­se­um

Aal­borg forsvars- og Gar­ni­sion­s­mu­se­um

Aal­borg Ubå­den Sprin­geren

 

 

FYN & LANGELAND

Fyns Mil­itærhis­toriske sam­ling

Lan­ge­lands­fortet

Odense Bunker­mu­se­um

 

SJÆLLAND

Dan­marks Borg­cen­ter, Vord­ing­borg

Ejby­bunkeren og Artiller­ima­gasinet, Vestvold­en i Rødovre

Fre­gat­ten Ped­er Skram

Garde­husar­reg­i­mentets his­toriske sam­ling, Slagelse

Industrimuseet Fred­eriks Værk, Fred­eriksværk

Liv­gar­dens hiis­toriske sam­ling, Køben­havn

Orlogsmuseet
(Orlogsmuseet er i dag slået sam­men med Tøhjus­museet)

Panser­mu­se­um East, Slagelse

Skibene på Hol­men, Køben­havn

Stevns­fortet

Tøjhus­museet

BORNHOLM

Born­holms Forsvarsmu­se­um

 

Oversigt over alle forsvarsmuseer

 

Chakotens Nyhedsbrev #10/2017

dannebrogpaahalvstang    EN TRIST NYHED

Sel­sk­a­bets mangeårige medlem, Nils Eric Boes­gaard, er efter lang tids syg­dom afgået ved døden den 14. juni 2017.

Boes­gaard vil — i al fald af navn — være velk­endt af de fleste af Sel­sk­a­bets medlem­mer alene gen­nem sine udgivelser, Tin­sol­dater og små­folk, Tinge-late-lat­er, tin­sol­dater… samt Fjernt fra Dan­mark. Desu­den var Boes­gaard redak­tør af Sel­sk­a­bets tidsskrift Chakoten fra marts 1999 til sep­tem­ber 2000.

Ved julekonkur­ren­cen 2002 vandt Nils Eric Boes­gaard “Best in Show” med sit “Bjer­gar­tilleri, Ton­ga 1936”.

Med Boes­gaards bort­gang har vi mis­tet især stor viden inden for især det britiske imperi­um.

Nils Eric Boes­gaard bisættes fra Helsinge Kirke fredag den 23. juni 2017 kl. 11 fra Helsinge Kirke.

På Sel­sk­a­bets veg­ne

Hans Chr. Wolter