Chakotens nyhedsbrev #11/nov 2016

Ons­dag 2. novem­ber

Hyggemøde og anvis­ningssalg
Med mange fig­ur­er og inter­es­san­te gam­le bøger. De, der har med­delt mailadresser, får lis­ter over det udbudte tilsendt pr. mail, lige­som lis­ten lægges på Chakotens hjemmeside sen­est 14 dage før anvis­ningssal­get. De, der ikke har opgivet mailadresse, kan få tilsendt lis­te over det udbudte mod at ind­sende en A4 kuvert forsynet med adresse og kr. 8,00 i por­to til Chris­tian Raun, Carl Bern­hardsvej 17, 3.th., 1817 Fred­eriks­berg C. Bud kan sendes via e-mail til christian@raun.dk. Medlem­mer af Fig­uri­na Dan­i­ca er velkom­ne til at delt­age eller byde pr. mail eller post.

Lis­te over anvis­ningssalg decem­ber 2016

 

 

Lørdag den 3. decem­ber kl. 19.00.

Sel­sk­a­bets julemøde med årskonkur­rence i Rødovre­gaard

julemoede_1

Af hen­syn til det begrænsede delt­ager­an­tal og bestill­ing af mad og drikke m.v. bedes delt­agere sen­est den 20. novem­ber tilmelde sig hos: Aksel Willum­sen, tlf. 32 54 01 77, E-mail: aksel@corfitz.com.

Sel­sk­a­bets medlem­mer opfor­dres til at invitere fam­i­lien med til det pop­ulære arrange­ment.

Mellem kl. 19.00 og 19.30 er der ind­skrivn­ing og opstill­ing til konkur­ren­cen.

Kl. 19.45 starter mødet med præsi­den­tens velkom­st.

Derefter Ham­burg­er­ryg og grøn­langkål, brune og hvide kartofler, øl, vin og vand. Her­til kom­mer jule­hygge, kaf­fe og kage. Pris for delt­agelse er kr. 125 for vok­sne og kr. 50 for børn under 15 år.

 

Årskonkur­ren­cen

Betingelserne for at delt­age i fig­urkat­e­gori­erne er, at alle fig­ur­erne i grup­pe 1–5 er bear­be­jdet af udstilleren. Det kan være mod­el­ler­ing, transformering/konvertering og bema­l­ing, mv.

Der er føl­gen­de 6 kat­e­gori­er i årskonkur­ren­cen:
1) Leg­etøjs­fig­ur­er (alle stør­relser)
2) Enkelt­fig­ur /rytterfigur op til 65mm (run­de – flade)
3) Enkeltfigur/rytterfigur over 65mm (run­de – flade)
4) Figurgrupper/vignetter (max. 4 fig­ur­er, alle stør­relser, run­de og flade)
5) Dio­ra­maer og opstill­inger
6) Fra det hjem­lige skatkam­mer
”Fra det hjem­lige skatkam­mer”
I den­ne kat­e­gori kan alt tilmeldes, som ikke falder ind under de oven­ståen­de kat­e­gori­er. Det udstillede skal dog have en mil­itærhis­torisk eller fig­ur­mæs­sig forbindelse. Betingelsen for at udstille i den­ne kat­e­gori er, at det udstillede har en mil­itærhis­torisk eller fig­ur­mæs­sig forbindelse. Det kan være fig­ur­sam­linger, teg­ninger, pub­lika­tion­er, våben, medal­jer osv. Det er dog en betingelse, at det udstillede er fra før 1985 og at udstilleren har gjort en særlig ind­sats for at sam­le eller frem­stille det udstillede.

”Best in Show”

Overord­net præmie til den udstill­ings­gen­stand af alle, som får flest stem­mer.

Præmierne

Præmierne er som altid vin­derdiplom­er, vin og det flot­te skjold til ”Best in Show”.

Uden for konkur­rence:

For dem som bare har lyst til at udstille hvad som hel­st af fig­ur­mæs­sigt eller mil­itærhis­torisk tilsnit uden at delt­age i konkur­ren­cen er der reserveret udstill­ingsplads

 

 

Alle ons­dagsmøder åbn­er kl. 18.15, og de annon­cere­de pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30.  Med min­dre andet er angivet, find­er medlemsmøderne sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre.