Generalforsamlingen flyttes til 6. maj

Den 20. marts 2020

Kære medlem,

Da de indførte midlertidige ændringer i forsamlingsfriheden forventes at bestå i endnu nogen tid, afholdes vor generalforsamling ikke den 1. april men den 6. maj 2020 kl. 19.15.

Gen­er­al­for­sam­lin­gen afholdes ud fra det angivne ind­hold i ind­kaldelsen som udsendt med Chakoten 75/1, s. 22–24.
Børs og anvis­ningssalg gen­nem­føres ligeledes som tidligere med­delt i forbindelse med Gen­er­al­for­sam­lin­gen

Det annon­cerede fore­drag af Poul Grooss fly­ttes fra den 6. maj til afhold­else snarest muligt derefter.

Da der kan opstå en sit­u­a­tion, hvor gen­er­al­for­sam­lin­gen må udsky­des yderligere i tid, opfor­dres alle til at holde sig ori­en­teret på Sel­sk­a­bets hjemme­side www.chakoten.dk og på mod­tagne e‑mails. Bestyrelsen vil her om fornø­dent give yderligere infor­ma­tion­er.

Med ven­lig hilsen 

Hans Chr. Wolter
Præsi­dent

Chakoten Nyhedsbrev #7/2020

To nye boganmeldelser:

Helle Nør­gaard og Ulla Varnke Sand Egeskov: Regan Vest. Demokrati­ets sid­ste bas­tion.

Af Simon Papousek

I løbet af 1960’erne opkøbte Forsvarets Bygn­ings- og Etab­lisse­mentst­jen­este areal­er i Skør­p­ing syd for Ålborg. Areal­erne lå tæt ved Rold Skov og hvor under­grun­den, der var rig på kridt, egnede sig til et større byg­geri. Det endte med at blive et 5.000 kvadrat­meter stort under­jordisk anlæg, som under byg­geri­et blev holdt så hem­meligt, at ikke engang arbe­jdsmæn­dene var klar over, hvad det var de byggede. Bygn­ing­steg­ningerne røbe­de kun at der var tale om et Region­san­læg Oplev, og ikke det det i virke­lighe­den var: Et REGeringsANlæg.
Regan Vest. Demokrati­ets sid­ste bas­tion fortæller his­to­rien om anlæggelsen af bunkeren og ikke mindst om, hvor­dan den var indret­tet. Bogen er disponeret med godt 26 sider reg­ulær tekst og 134 sider med for­trinsvist billed­er med fork­larende billedtekst.

Reislers pop­ulære leg­etøjs­fig­ur­er

Af Jens Kris­t­ian Boll

En betragtelig del af Chakotens læsere har for­mentlig gjort deres tidlig­ste mil­itære erfaringer med Reislers pop­ulære sol­dater i 54 mm-for­matet, hvad enten det drejede sig om de brune og grå sol­dater – eller negersol­dater­ne, som de i hine svundne og lidet poli­tisk kor­rek­te tider hed. Eller ”de grå og brune myresol­dater” i 30 mm-for­matet, der til gengæld var kom­pat­i­ble med Teknos og Wilmers mil­itærkøretø­jer.  Jeg går der­for ud fra, at bladets læsere vil blive glade over at høre, at Mar­tin S. Nielsen nu har udgivet sit værk om Reislers fig­ur­er. Læserne føres på en spæn­dende rejse gen­nem Reislers righoldige pro­duk­tion af mod­erne sol­dater, danske liv­gardere i gal­la og til hverdag, cow­boys, indi­anere, mex­i­canere, spe­jdere, rum­forskere, brand­folk og politi­bet­jente, ekso­tiske dyr og den danske bon­degårds beboere og deres dyre­hold. 

Følg lin­ket ti anmeldelserne: (kom­mer snarest muligt)

Chakoten Nyhedsbrev #5/2020

Da svensken bankede på Københavns dør

(Carl­stad — Foto fra Det Kgl. Bib­liotek)

I disse dage banker en ube­hagelig virus på vores hov­ed­dør, men for ca. 360 år siden var det en helt anden trussel som bankede på vore døre — nem­lig svensken med Kong Carl X Gus­tav i spid­sen for sin hær. Der er mange som har skrevet om selve kam­p­en om både Køben­havn og resten af riget men denne tekst kigges lidt nærmere på den bele­jrings lejr som Carl X Gus­tav etablered uden for Køben­havns mure

Læs mere her