Sidste Nyt Oktober

Kri­gen i Nordnorge

TV-serien «Finn­mark mel­lom øst og vest» fra 1985 kan ses på den norske kanal NRK’s net-tv. De 6 episoder fortælle om ødelæggelsen og genop­bygnin­gen af Finn­mark og Nord-Troms under og efter 2. ver­den­skrig. Klik her for at se afsnit.

Faldne fra første ver­den­skrig fun­det i Alperne

Her på 100-året for første ver­den­skrig, begraves der stadig faldne. Der er især tale om faldne østrigske og ital­ienske trop­per fra den såkaldte “Hvide Krig.” Klik her for at læse artiklen.

 

Særnæmmer af Chakoten ude nu

Særudgave om Dan­mark under 1. ver­den­skrig 1914–1918

Chakoten Særnummer 2014Just udkom­met er Dansk Mil­itærhis­torisk Sel­sk­abs sær­num­mer med en antologi om Dan­mark under 1. Ver­den­skrig 1914–1918.

I 9 artik­ler, skrevet af erfarne fag­folk, beskriver sær­num­meret på 64 sider med et bety­deligt antal illus­tra­tioner alle væsentlige aspek­ter omkring Dan­marks sit­u­a­tion i 1914 og bestræ­belserne for at bevare vor neu­tralitet. Med analyser af de bety­delige prob­lem­still­inger, som sam­fun­dets beslut­ningstagere skulle forholde sig til, beskriver antolo­gien de væsentlig­ste poli­tiske og prak­tiske forhold samt føl­ger det friv­il­lige medlem af et cykelko­rps på den første patrulje.

De tal­rige illus­tra­tioner udgøres for en stor dels ved­k­om­mende af primære kilder i form af orig­i­nale fotografier af per­songal­lerierne, de delt­a­gende trop­per, kort­skitser og infra­struk­turen primært i form af befæst­ningsan­læg og flåde­fartø­jer. Læs alt om:

1) His­to­rieformidling af peri­o­den 1914 til 1918 af Hans Chr. Wolter

2) Dansk sol­dat på Vest-fronten. Da Thomas Dine­sen kæm­pede sig til Victoria-korset i 1918 af Hen­rik Denman

3) Kon­gens Livjægerko­rps ved krig­sud­brud­det i augustda­gene i 1914 af Warmi Hansen

4) Tysk mil­itær plan­lægn­ing mod Dan­mark under 1. Ver­den­skrig af Chris­t­ian Paulin

5) De danske uni­former i 1914 af Bert Hansen

6) Den Danske Flåde 1914 af Michael H. Clemmesen

7) Tunestill­in­gen i uden­rigs– og forsvar­spoli­tisk sam­men­hæng af Hans-Christian Eisen

8) Sikringsstill­ing Nord i Søn­der­jyl­land. Rester fra Den Store Krig 1914–18 af Søren Østergaard

9) Zep­pelin­basen ved Tøn­der anlagt i 1915 af Hen­rik Denman

Befæstningdagen 2014

Befæst­nings­da­gen 2014

Søndag den 28. sep­tem­ber, Vestvolden i Rødovre og Glad­sax­e­fortet

Sel­sk­a­bets 1914 –Grup­per delt­ager igen i år i forbindelse med afhold­elsen af Befæst­nings­da­gen med arrange­menter på Vestvolden og på Glad­saxe Fort. Arrange­menterne er sam­tidig med til at mark­erer 100-året for starten på 1. Verdenskrig.

Klik for her at down­loade det fulde pro­gram for Befæstningsdagen

2014 Befæstningsdag

På Vestvolden opstilles Feltle­jer ved Artiller­ima­gasinet, for enden af Rødovre Parkvej. Vold­kanonen er kørt i still­ing og klar til skud. Fane kom­mando og 8. Reg­i­ments musikko­rps under­holder. Sol­dater­bøger med opgaver til børn i alle aldre, og “Gullasch-kanonen” er klar fra kl. 12.00.

Arrange­mentet er åbent fra kl. 10.00 og der er gratis adgang.

Klik her for at down­loade årets pro­gram som folder.

Folderen Kan printes på for-/ bag­side og foldes til prak­tisk A5 format.

Gladsaxe Fort 2014

Ved Glad­sax­e­fortet, for enden af Bat­terivej ved Ring 3, er der etableret Feltlejr i samar­be­jde med Hjem­mevær­net. Felthos­pi­talet er klar til at sminke sårskader og lægge forbindinger. Sol­dater­bøger med opgaver til børn i alle aldre. Hjem­meværns­dis­trik­tets orkester underholder.

Arrange­menter er åbent fra kl. 11.00 og der er gratis adgang.

Klik her for at down­loade pro­gram­met som pdf.

Sidste Nyt — September 2014

 Bogsalg på Forsvarets Bibliotek

Bogsalg

Forsvarets Bib­liotek holder bogsalg frem til decem­ber måned. Bib­lioteket i Kastel­let sæl­ger kasserede bøger fra efteråret og frem til midt i december.

Enhed­sprisen er 10,- kr. pr. bind. Husk kon­tan­ter, da vi ikke kan tage imod dankort!

Vel mødt!

Data­baser over danske enheder og officerer

wadschier

Ole Laursen-Wadschier har udar­be­jde to fan­tastiske databaser.

I data­basen Hæren, gar­ni­sioner og chefer findes en søg­bar over­sigt over danske reg­i­menter inden­for infantri og rytteri.

I data­basen Offi­cerer og enheder under adels– og enevælden findes en søg­bar over­sigt over  ene– og adelsvældens offi­cerer og enheder. Denne del af mate­ri­alet er stil­let til rådighed af pro­fes­sor i his­to­rie Gun­nar Lind.

Opdateret artikel om Schalburgkorpset

Schalburgkorpset

Efterårets store gys er første del af Niels Blang­st­eds artikel-serie om “landsforædderkorpsene.”

Klik på det sorte flag, for at læse artiklen om det berygt­edeSchal­burgko­rps.

Begivenheder Oktober 2014

Oldefar_Simonsen

Hvad du nok ikke vid­ste om Dan­mark i 1870″

Ons­dag den 1. okto­ber kl. 19.00 på Rødovregård

John Simon­sen fortæller om den poli­tiske sit­u­a­tion og folkestemn­ing i Dan­mark, om forhan­dlingerne mellem Dan­mark og Frankrig; om en usmidig fransk forhan­dler og om den danske hær i 1870. Det hele inspir­eret af et gam­melt foto af far­far i kon­gens klæder.

DMF Byt­temøde i Holstebro

Vort søstersel­skab har også et af deres tra­di­tionelle byt­temøder i oktober.

DMF Holstebro