Begivenheder Maj 2014

Byt­temøde i Dansk Militariaforening

Lørdag den 3. maj fra kl. 9, Vandel-Hallen

Husk at med­bringe samler-/våbentilladelser. Kon­tak­t­per­son: Erik Ander­sen — tlf. 75 88 35 87

Lokalmøde i Dansk Militariaforening

Tirs­dag den 6. maj kl. 19,  Tinghuset i Brædstrup

Tilmeld­ing nød­vendig mht. ind­køb af kaffe og brød (20 kr.). Kon­tak­t­per­son: Poul Chris­tensen — tlf. 25 321 341

Fore­drag: Gen­darmerier i Danmark

Ons­dag den 7. maj kl. 19.00, Rødovre­gaard

Bert Hansen fortæller om om det Slesvigske og Hol­stenske Gen­darmeri, Grænse-gendarmeriet og Estrups Gen­darmeri samt Felt­gen­darmeri. Ved fore­draget vil der
blive vist effek­ter og våben brugt i de forskel­lige enheder samt forskel­lige billeder.

Begivenheder April 2014

wienerkongressen

Gen­er­al­for­sam­ling i Dansk Mil­itærhis­torisk Selskab

Ons­dag den 2. april kl. 19.30, Rødovre­gaard

Der er børssalg fra kl. 18.15 og anvis­ningssalg med masser af spæn­dende mod­elfig­urer kl. 20.30. Kun medlem­mer har adgang til selve gen­er­al­for­sam­lin­gen kl. 19.30–20.30.

Medlem­mer, der ikke kan være til stede, kan aftale med et tilst­ede­værende medlem, at denne byder på den fraværen­des vegne, eller der kan frem­sendes et skriftligt bud til:

Medlem­mer, der ikke kan være til stede, kan aftale med et tilst­ede­værende medlem,
at denne byder på den fraværen­des vegne, eller der kan frem­sendes et skriftligt bud til
Hans Chris­t­ian Wolter, e-mail: bhwolter@gmail.com
Eventuelle bud skal være fremme sen­est dagen før anvis­ningssal­get kl. 16.00.
De her anførte beløb er min­i­mum­spris. Effek­terne sælges som beset.
Der betales kon­tant umid­del­bart efter anvisningssalget.

 Klik her for at se lis­ten over effek­ter der udby­des på anvisningssalget.

JVM_logo

Våben– og Militariamesse

Søndag den 6. april kl. 10–16, Vandel-Hallen

Van­del Sportshal dan­ner 2 gange årligt ram­merne om Dan­marks inter­na­tionale sal­gsmesse for mil­i­taria og antikke våben. Han­dlende og pri­vate vil fremvise og sælge danske og uden­landske våben — mil­i­taria — medal­jer af mil­itær og civil oprindelse samt his­torisk lit­ter­atur omkring disse emner. Besø­gende er meget velkomne til at med­bringe effek­ter til vur­der­ing hos de han­dlende.
Entre: kr. 60,- Rabat til medlem­mer af Dansk Mil­i­taria Foren­ing — Husk medlemskort.