Fremhævet indlæg

Tilmeld jer Selskabets julemøde!

 Sel­sk­a­bets julemøde og årskonkurrence

Julemødenisser

Lørdag den 6. decem­ber kl. 18.00, Rødovre­gaard

Sel­sk­a­bets medlem­mer opfor­dres til at invitere ægtefælle/samlever samt børn og børnebørn med til det pop­ulære arrange­ment (husk der­for at der kan teg­nes fam­i­liemedlem­skab)

Kl. 19.15 starter mødet med præsi­den­tens velkomst, smør­re­brød, øl, vin og vand. Her­til kom­mer jule­hygge, kaffe og kage. Pris for delt­agelse er kr. 125 for vok­sne og kr. 50 for børn under 15 år.

Af hen­syn til bestill­ing af smør­re­brød m.v. bedes delt­agere sen­est den 20. novem­ber tilmelde sig hos: Aksel Willum­sen, tlf. 32 54 01 77, e-mail: aksel@corfitz.com.

Årskonkur­ren­cen 2014

"5. Dragonregiments Musikkorps" af John Winther Hansen

Leg­etøjs­fig­urer: “5. Drag­onreg­i­ments Musikko­rps” af John Winther Hansen

Der er føl­gende 6 kat­e­gorier i årskonkurrencen:

1) Leg­etøjs­fig­urer (alle stør­relser)
2) Enkelt­figur /rytterfigur op til 65mm (runde – flade)
3) Enkeltfigur/rytterfigur over 65mm (runde – flade)
4) Figurgrupper/vignetter (max. 4 fig­urer, alle stør­relser, runde og flade)
5) Dio­ra­maer og opstill­inger
6) Fra det hjem­lige skatkammer

Fig­urkat­e­gori­erne

Legetøjsfigurer: "Camel Corps, Gordons Undsætningsekspedition, 1884-1885" af Claus Mogensen

Leg­etøjs­fig­urer: “Camel Corps, Gor­dons Und­sæt­ningsek­s­pedi­tion, 1884–1885″ af Claus Mogensen

Betingelserne for at delt­age i fig­urkonkur­rencerne er, at alle fig­ur­erne i gruppe 1–5 er bear­be­jdet af udstilleren. Det kan være mod­el­ler­ing, transformering/konvertering og bema­l­ing, mv.

”Fra det hjem­lige skatkammer”

"Fra det hjemlige skatkammer" af Aksel Willumsen.

Fra det hjem­lige skatkam­mer: “Lib­erty Ship” af Aksel Willumsen.

I denne kat­e­gori kan alt tilmeldes, som ikke falder ind under de oven­stående kat­e­gorier. Det udstillede skal dog have en mil­itærhis­torisk eller fig­ur­mæs­sig forbindelse. Det kan være teg­ninger, repli­cavåben, pub­lika­tioner, temaer om frimærker, medal­jer osv. Der er kun to betingelser: det udstillede skal være fra før 1985, og der skal være gjort en særlig ind­sats for at frem­stille eller samle det udstillede.

Best in Show

Figur: "Captain Marines" af Claus Andersson

Figur: “Cap­tain Marines” af Claus Andersson

Overord­net præmie til den udstill­ings­gen­stand af alle, som får flest stemmer.

Præmierne

Figur: "Gladiator" af Claus Anderson

Figur: “Glad­i­a­tor” af Claus Anderson

Præmierne er som altid vin­derdiplomer, vin og det flotte skjold til ”Best in Show”.

Uden for konkurrence

Diorama: "Napoleon ved Rosette-stenen, 1799" af Svend Nielsen

Dio­rama: “Napoleon ved Rosette-stenen, 1799″ af Svend Nielsen

For dem som bare har lyst til at udstille hvad som helst af fig­ur­mæs­sigt eller mil­itærhis­torisk tilsnit uden at delt­age i konkurrencen.

Studiemedlemskab og Facebook-gruppe

facebook-cover

Dansk Mil­itærhis­torisk Sel­skab er blevet ung med de unge!

Spøg til side, men vi har nu åbnet op for studiemedlem­skab til 200 kr. om året.

En lidt gam­mel nyhed er at vi har taget vores Facebook-gruppe i brug.

Hvad bety­der så dét? Jo, det bety­der at hver eneste gang vi smider en ny artikel eller et nyt gal­leri op på hjemmes­i­den her, så skriver vi det på Facebook-siden. Den kom­mer altså til at fun­gere som en art log­bog. Så hvis du vil være sikker på ikke at gå glip af nogen opda­teringer, så er det bare at følge med på Facebook.

Masser af opmærksomhed til 1914-grupperne

Begge vores 1914-grupper har gjort sig heldigt bemær­ket i den lokale presse i Rødovre og Glad­saxe. Hurra for det danske fæstningsartilleri!

Der føl­ger også snart nys om sel­sk­a­bets delt­agelse i Kastel­lets fødselsdag.