Chakoten Nyhedsbrev #3/2017

 

ALLE ÅRETS MØDER OG AKTIVITETERSE AKTIVITETSKALENDEREN I MENUEN

Onsdag 1. februar

Besøg med rund­vis­ning i Tøjhus­museet

vi mødes kl. 19.00 i hov­edindgan­gen, Tøjhus­gade 3.

Mar­t­in David­sen vil vise os rundt i udstill­ingerne på 1. salen i Tøjhus­museet, hvor vi skal se udstill­in­gen ”Dan­marks krige” og de udstillede sam­linger fra Orlogsmuseet.

 

 

Nyt på bogfronten.

Som noget nyt vil vi omtale nye udgivelser som har his­torisk og mil­itærhis­torisk rel­e­vans og den første bog foregår i en tid hvor der skete store foran­dringer i Dan­mark også på det mil­itære område.

Bogen er ren fik­tion men tager udgangspunkt i en række virke­lige his­toriske hæn­delser

 

– en Tobi­as Rens-his­to­rie

per­son­ligt mareridt beg­y­n­der for kap­ta­jn­To­bi­as Rens, da han plaget af sorg over tabet af sin    hus­tru i 1660 udnæv­nes til liv­vagt for en række ind­fly­delses­rige       mænd tæt på kong Fred­erik III.

Inte­ta­nen­de hvirvles han ind i et stor­poli­tisk kom­plot   af udspekulere­de intriger, hem­melige møder og mord  – med det for­mål at frarøve ade­len dens ltafgøren­de  magt og skænke kon­gen det fulde herredøm­me

Mens magtkam­p­en spid­ser til, må Rens kæm­pe for sit eget liv og lykke. Jagtet af en grum og navn­løs fjen­de ind­ser han midt i al kaos til sin ræd­sel, at hans skæb­ne  er direk­te  afhængig af stæn­der­mødets udfald.

KONGENS BREV foregår i tiden op til en af de mest afgøren­de epok­er i Dan­mark­shis­to­rien – enevældens ind­førelse.

Udg. Dato:  31. marts 2017

 Kon­gens Brev er første bind af Mar­t­in David­sens romanserie om sol­daten Tobi­as Rens, hans liv og skæb­ne i 1600-tal­lets Køben­havn.

Bind 2, Løftet, er plan­lagt til udgivelse i efteråret 2017,                                                                           Bind 3 til udgivelse i foråret 2018.