Artikel: Tyske og østrigske husarregimenter der deltog i krigen 1864

Tyske og østrigske husar­reg­i­menter der del­tog i kri­gen 1864

zietenhusar

Vi ved at I alle sam­men har spurgt jer selv om: På hvilke punk­ter er “1864”-tv-serien his­torisk kor­rekt? Svaret er, på nogle områder, såsom går­dens dyr!

Men hvad mil­itær udrust­ning og (man­glende) dis­ci­plin angår, har Bornedal snarere vil­let hen­tyde til helt andre og senere krige, som Tysk­land har været involveret i.

Læs mere i Niels Blang­st­eds artikel: “Tyske og østrigske husar­reg­i­menter der del­tog i kri­gen 1864.”

 

Foreløbig Mødekalender for 2015

Mødekalen­der 2015

Ons­dag den 7. januar

Hyggemøde

Det nye år starter med et hyggemøde. Kom og få en snak med ligesind­ede om nyan­skaf­felser, fortæl f.eks. kort om en ting, du er rigtig glad for at have, fortæl om dine ønsker, om nye ting og søg oplysninger blandt de andre medlem­mer, vis eventuelt billeder om dit inter­esse­felt (gerne elektronisk).

Ons­dag den 4. februar

Hans-Christian Eisen: 50 år, der foran­drede ver­den – 1864–1914

Peri­o­den fra 1864 til 1914 blev især præget af 3 forskel­lige spor i den europæiske udvikling:
1) stor­magternes forskel­lige mål­sæt­ninger og mod­sæt­ninger,
2) afviklin­gen af Tyrki­ets ind­fly­delse på det europæiske fast­land og de efter­føl­gende kon­flik­ter på Balkan,
3) begiven­hed­erne i juni og juli 1914 omkring Ser­bien og Østrig-Ungarn – og de øvrige stor­magters reak­tioner i den samme peri­ode.
I alle de involverede stor­magter var der både grup­per, som ønskede kri­gen og grup­per, der modar­be­jd­ede kri­gen. De egentlige magt­forhold i de forskel­lige lande er ikke indl­y­sende, og de kunne hur­tigt svinge fra den ene side til den anden blot ved et per­son­skifte på den vigtige uden­rigsmin­is­ter­post. Der er desu­den peri­oder, hvor meget ”mægtige” ambas­sadører direkte modar­be­jd­ede deres egen uden­rigsmin­is­ter.
Hans-Christian Eisen vil kaste nyt lys over denne meget brogede peri­ode, og han vil dermed redegøre for, hvor­for den første ver­den­skrig var blevet uundgåelig.

Ons­dag den 4. marts

Fore­drag
Pro­gram kom­mer senere.

Ons­dag den 8. april

Gen­er­al­for­sam­ling kl. 19.30 i Rødovre­gaard

Dag­sor­den i hen­hold til vedtægterne.

Efter børsen er der gen­er­al­for­sam­ling. Til børsen opfor­dres medlem­merne til at sætte effek­ter til salg. Børsen starter kl. 18.15, og alle er velkomne til at med­bringe og sælge, hvad de har på reoler og hylder hjemme. Her er mulighe­den for at kom­binere en rask opryd­ning af alt det, du har mis­tet inter­essen for med ny køb. Lis­ten over effek­ter til dagens anvis­ningssalg vil kunne ses på hjemmes­i­den 14 dage før anvis­ningssal­get.
Medlem­mer, der ikke kan være til stede, kan aftale med et tilst­ede­værende medlem, at denne byder på den fraværen­des vegne, eller der kan frem­sendes et skriftligt bud til Chris­t­ian Raun, Carl Bern­hards Vej 17, 3.th. 1817 Fred­eriks­berg C tele­fon 26 82 08 22 eller e-mail: christian@raun.dk. Eventuelle bud skal være fremme sen­est dagen før anvis­ningssal­get kl. 16.00.

Ons­dag den 6. maj

Fore­drag
Pro­gram kom­mer senere.

Lørdag den 22. august

Efterår­sud­flugt til Saltholm

Alle, der inter­esserer sig for Køben­havns befæst­ning, har set de fleste forter, der indgår som ele­menter i befæst­nin­gen. Men kun de fær­reste har set Saltholm Bat­teri. Selv om øen er ca. 16 km2 stor og kun lig­ger omkring 12 km fra Råd­hus­plad­sen er den meget spar­somt besøgt. Det skyldes at Saltholm er fuglebeskyt­telsesom­råde så færd­sel, trans­port og ophold er begrænset. Saltholm Bat­teri lig­ger i et område, der er lukket i fuglenes yngletid fra 1. april til 15. juli. Det er opført i tiden fra 1910-12 på vest-siden af øen og ned­lagt i 1932. Det var et åbent jord­værk med våd grav, hvor kanon­erne stod på beton­fun­da­menter adskilt af en tra­vers, der på top­pen havde bat­teri­ets ildledelsesin­stal­la­tioner og en pro­jek­tør, og som inde­holdt bat­teri­ets ammu­ni­tion­s­ma­gasin. Bat­teri­ets opgave var at hin­dre landgang på øen, beskytte de udlagte mine­fel­ter mellem øen og Dragør­fortet samt mellem øen og Mid­del­grunds­fortet og at hin­dre fjendtlige enheder i at operere i far­van­det omkring øen. Bat­te­ri­an­lægget, der lig­ger i den ende af øen, som er lukket i fuglenes yngletid, er rimeligt intakt med mag­a­sin og en lille kasernebygn­ing.
Saltholms ejer­laug har oplyst, at vi er meget velkomne til at besøge Saltholm, men at vi kun må bese bat­teriet ude­fra, da det er udle­jet. Bat­teriet er som anført et åbent anlæg og let at overse ude­fra. Udover bat­teriet, den særegne natur og det rige fugle­liv er der yderligere at bese: Mad­sens skanser fra 1904 opført i forbindelse med den Japansk-Russiske krig, kirkegår­den fra Køben­havns bom­barde­ment 1807, kalk­graven. Kalk­brud har fun­det sted siden år 1200, de for­ladte gårde, hvo­raf nogle tjente som kaserne for sol­daterne, Saltholm museum og gamle skole og udsigt­stårn ved Nor­den­den af øen.
Pas­sager­trans­port foregår med afgang kl. 10.00 fra Kas­trup Strand­park til Barakke­bro på Saltholm efter nærmere aftale med båd­før­eren. Sejl­turen koster kr. 150,- pro per­sona tur retur med min­i­mum 5 per­soner og max 10 per­soner. Tilmeld­ing til CM sker efter prin­cip­pet først til mølle. Betal­ing er for­falden ved tilmeld­ing. Med­bring mad­pakke, drikke­varer, eventuelt kikkert og en påk­læd­ning, der tager højde for det danske vejrlig. For­ven­tet tilbagekomst til Kas­trup omkring kl. 15.00.

Ons­dag den 2. september

Torsten Friis: Den danske krig­stelegraf og Telegrafreg­i­mentets his­to­rie indtil 1. Verdenskrig

Ons­dag den 7. oktober

Fore­drag.
Pro­gram kom­mer senere

Ons­dag den 4. november

Hyggemøde og anvis­ningssalg
Med mange fig­urer og inter­es­sante gamle bøger. De, der har med­delt mailadresser, får lis­ter over det udbudte tilsendt pr. mail, lige­som lis­ten lægges på Chakotens hjemme­side sen­est 14 dage før anvis­ningssal­get. De, der ikke har opgivet mailadresse, kan få tilsendt liste over det udbudte mod at ind­sende en A4 kuvert forsynet med adresse og kr. 8,00 i porto til Chris­t­ian Raun, Carl Bern­hardsvej 17, 3.th., 1817 Fred­eriks­berg C. Bud kan sendes via e-mail til christian@raun.dk. Medlem­mer af Fig­u­rina Dan­ica er velkomne til at delt­age eller byde pr. mail eller post.

Lørdag den 5. december

Sel­sk­a­bets julemøde med årskonkur­rence kl. 18.30 på Rødovregaard

Af hen­syn til bestill­ing af smør­re­brød m.v. bedes delt­agere sen­est den 20. novem­ber tilmelde sig hos: Aksel Willum­sen, tlf. 32 54 01 77, E-mail: aksel@corfitz.com.

Sel­sk­a­bets medlem­mer opfor­dres til at invitere ægtefælle/samlever samt børn og børnebørn med til det pop­ulære arrangement.

Mellem kl. 17.30 og 18.30 er der ind­skrivn­ing og opstill­ing til konkur­ren­cen. Kl. 19.15 starter mødet med præsi­den­tens velkomst, smør­re­brød, øl, vin og vand. Her­til kom­mer jule­hygge, kaffe og kage. Pris for delt­agelse er kr. 125 for vok­sne og kr. 50 for børn under 15 år.

Årskonkur­ren­cen 2015

Der er føl­gende 6 kat­e­gorier i årskonkur­ren­cen:
1) Leg­etøjs­fig­urer (alle stør­relser)
2) Enkelt­figur /rytterfigur op til 65mm (runde – flade)
3) Enkeltfigur/rytterfigur over 65mm (runde – flade)
4) Figurgrupper/vignetter (max. 4 fig­urer, alle stør­relser, runde og flade)
5) Dio­ra­maer og opstill­inger
6) Fra det hjem­lige skatkammer

Alle ons­dagsmøder åbner kl. 18.15, og de annon­cerede pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30. Med min­dre andet er angivet, finder medlemsmøderne
sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre.