Fremhævet indlæg

Begivenheder November 2014

Hyggemøde og anvisningssalg

Ons­dag den 5. novem­ber kl. 19.00 på Rødovregård

Der er salg af fig­urer, og af mange inter­es­sante bøger — 104 styks i alt! Alt fra Ib Nord­bys Kri­gens Gen­eraler, gen­eralernes krig til BW und US Parade Sol­daten fra Roco.

Den fulde liste kan læses her.

Medlem­mer, der ikke kan være til stede, kan aftale med et tilst­ede­værende medlem,  at denne byder på den fraværen­des vegne, eller der kan frem­sendes et skriftligt bud til:

Chris­t­ian Raun, Carl Bern­hards Vej 17, 3.th. 1817 Fred­eriks­berg C
tele­fon 26 82 08 22 eller e-mail: christian@raun.dk

Eventuelle bud skal være fremme sen­est dagen før anvis­ningssal­get kl. 16.00.
De her anførte beløb er min­i­mum­spris. Effek­terne sælges som beset.
Der betales kon­tant umid­del­bart efter anvisningssalget.

Antik Våben– og Samlermesse

Søndag den 9. novem­ber, kl. 10–16, Kalbyris ved Næstved

Våben­messen i Rødovre­hallen blev aflyst, men til gengæld er den i Næstved!

Det foregår på Skyt­temarksvej 200, Kalbyris, 4700 Næstved, lige ved den gamle garde­husar kaserne. Arrangør­erne er Våben­his­torisk Sel­skab, med hvem vi jo deler pro­tek­tor.

Læs mere her:

http://www.vaabenmesse.dk/

Vores søstersel­skab, Dansk Mil­i­tari­aforen­ing, byder også på et arrange­ment for vore medlem­mer i det sønderjydske:

DMF Sønderborg

Kulturnat 2014

Kul­tur­nat 2014

En del af mand­sk­a­bet fra “Sikringsstyrken” del­tog i “Over­gan­gen til Als 1864″ i Tøjhusets gård. Leif Chris­tensen stod for manuskript og udførelse med krudt og uden kugler. Der var delt­agere fra “Blue & Gray”, Nord o Süd fra Sverige, Land­sol­daterne, Rid­der Mar­tins Svende, Vest­fron­ten 1916 og Preussis­che Gardeartillerie fra Tyskland.

Niels Erik­sen (Oplevelses­cen­ter Vestvolden) havde opstil­let teltlejr og felt­lazaret hvor han viste hvor­dan de sårede blev behan­dlet og plejet.

Filmene er optaget af Hen­rik Hansen.