Chakotens Nyhedsbrev #5/2019

Pegasus- og Horsa broerne, samt Merville batteriet; juli 1944

Foredrag ved Hans Dal, Fredericia Miltærhistorisk Forening

Sel­sk­a­bet have en rigtig god aften ved sit sen­este møde d. 6. marts, hvor Hans Dal fra Fred­eri­cia Mil­itærhis­torisk Foren­ing have lagt vejen for­bi Rødovregård, for at fortælle om to velk­endte kom­man­do oper­a­tioner der blev gen­nem­ført i forbindelse med den allierede landgang i Nor­mandi­et i juli 1944. De to oper­a­tioner er ikke ukendte og har været beskrevet i et utal af bøger — og på film. Men som Hans Dal indled­er med at sige; “…det er jo altid sejrher­ren der skriv­er his­to­rien.”
På flere områder er der, efter snart 75 år, end­nu oplysninger der ikke er kom­met frem og andre der har lev­et som myter man nu kan mane i jor­den eller bekræfte.

Hans Dal har i mange år været en tro­fat besø­gende på de gam­le landganges­tran­dene og har over årene sam­let sig en betragtelig viden om oper­a­tion Over­lord og de mange større og min­dre kampe og fægt­ninger der udspillede sig i forbindelse med den allierede frem­rykn­ing ind i lan­det bag kysen.

En spæn­dende og inter­es­sant aften, med en mand der på entu­si­astisk vis delte sin viden om to af D-dagenes britiske kom­man­do oper­a­tioner.

_________________________________________________________________________

Anvisningssalg og Generalforsamling

Den 3. april 2019 afholdes den årlige generalforsamling på Rødovregård
og efterfølgende afholdes anvisningssalg.

Over­sigt over de udbudte Lots kan find­es ved at følge dette link: Anvis­ningssalg 3 APR 2019

 

 

________________________________________________________________________

Boganmeldelse:

Redaktør Henrik Denman anmelder :
Fra verdenskrig til borgerkrig. Østfronten 1914–1924 – set med danske øjne.

Inter­essen for Første Ver­den­skrig ret­ter sig hov­ed­sageligt mod kri­gen på vest­fron­ten, men en ny bog giv­er en stor­poli­tisk og mil­itærhis­torisk analyse af kri­gen og de danske syd­slesvigere på Øst­fron­ten, fra ver­den­skri­gens beg­y­n­delse til den rus­siske borg­erkrig, der ful­gte efter..
Bogen er skrevet af Claus Bundgård Chris­tensen, Mar­tin Bo Nør­regård og Niels Bo Poulsen. Claus Bundgård Chris­tensen har tidligere skrevet om danskere på Vest­fron­ten.

Anmeldelsen find­es her: Søn­der­jy­der i krig på Øst­fron­ten

Chakotens Nyhedsbrev #4/2019

På det kom­mende møde, ons­dag den 6. marts afhold­er Sel­sk­a­bet et spæn­dende fore­drag:

Pegasus-Broen og Merville-Batteriet – to britiske kommandoraids, ved militærhistoriker og rejseleder Hans Dal.

Bemærk: fore­draget starter præ­cis kl. 19.00  

Mil­itærhis­torik­er og rejseled­er Hans Dal fortæller om to britiske kom­man­doan­greb, som i over 71 år har været omgærdet af mange myter, leg­en­der og kon­spir­a­tionste­ori­er. Nat­ten mellem den 5 og 6. juni 1944 ind­tog et Glid­er Infantry com­pa­ny fra 6. Air­borne Divi­sion, under kom­man­do af major John Howard, Bénou­ville-broen (Pega­sus-Broen) over Caen kanalen og broen over Orne flo­den (Hor­sa-Broen). Det var den mest vel­lykkede kom­man­do­op­er­a­tion under inva­sio­nen i Nor­mandi­et. Men som hidtil beskrevet var broen ikke befæstet med forsvarsværk­er, mask­ingevær­er og en del­ing infan­ter­is­ter. Kun to 17-årige tyske sol­dater bevogt­ede broen, og de stak af, da svæve­fly­ene land­ede ved siden af broen. De tab, englæn­derne havde ved ind­tagelse af broen, skyldtes friend­ly fire, hvor sol­dater bliv­er ramt af egne eller allierede styrk­er.

           

Kun godt 6 km fra broerne lå end­nu et vigtigt mål, det tyske kanon­bat­teri — HKB-Merville — som var en trussel mod inva­sion­sstyrken. For at uskadelig­gøre kanon­bat­teri­et blev der luft­land­sat 750 fald­skærm­strop­per under ledelse af ober­stløjt­nant Ter­ence Otway, men denne oper­a­tion blev en total fiasko. Kun 150 fald­skærm­sjægere nåede frem til kanon­bat­teri­et, hvor de mødte stor mod­stand. Tre gange forsøgte englæn­derne at ind­tage bat­teri­et, men de blev hver gang slået tilbage, da tyskerne beskød bat­te­ri­om­rådet med egne kanon­er fra et nærliggende kanon­bat­teri. Først 71 døgn efter inva­sio­nen trak tyskerne sig tilbage fra området og tog tre af kanon­erne med.

Dørene åbn­er som van­lig kl 18.30, men bemærk at fore­draget vil starte kl. 19.00 — så der vil være begrænset tid til børssalg m.m. Der er midtve­js i fore­draget ind­lagt en kort pause.

Husk: Gæster er altid velkomne


Døds­fald:

Per Fin­st­ed
(1955 — 2019)

Sel­sk­a­bet har mis­tet Per Fin­st­ed efter læn­gere tids syg­dom.

Fam­i­lien Fin­st­ed udgjorde gen­nem adskil­lige årti­er en fast bestand­del i vores virke. Pers far, Egon Chris­t­ian Fin­st­ed (1926–2012), var et meget aktivt medlem – hyp­pigt ful­gtes far og søn til medlemsmøderne, og begge berigede de os gen­erøst med deres omfat­tende mil­itærhis­toriske viden – gerne videre­givet gen­nem en karak­ter­is­tisk brug af smit­tende humor.

Per forfinede sine evn­er som en dygtig formi­dler, især gen­nem Sel­sk­a­bets hjemme­side; så ikke blot vore medlem­mer, men også danske og uden­landske his­to­riein­ter­esserede fik stor gavn af, hvad vi alle den dag i dag har til rådighed – og det inden for nogle ganske få tastetryks afs­tand.

Vi savn­er Per, men gen­nem hans sub­stantielle og velil­lus­tr­erede artik­ler af bety­delig og blivende vær­di kan vi geno­pleve resul­tater­ne af hans ser­iøse forskn­ing og dybe engage­ment. Det kan ses i for eksem­pel ét af hans tal­rige mester­værk­er, artiklen Den indiske hær om bjerg­bat­terier, 1890–1940, der lig­ger tilgæn­gelig under Militærhistorie/Militære enheder/Artilleri.

Hjemmes­i­dens læsere fik og har fort­sat også megen nytte af Pers store fokus på tin­fig­ur­er, der afbilder det britiske imperi­um, og han har således også på hjemmes­i­den efter­ladt sig sol­id viden inden for til­gan­gen Fig­ur­er og dioramaer/Tinfigurens historie/Britains Tin­fig­ur­er. Også Sir Win­ston Churchill sam­lede på pro­duk­tion­erne fra netop dette fab­rikat, som vi kan se det på hans fødest­ed, Blenheim Palace – så Per mestrede også på den vis den his­toriske per­spek­tiver­ing.

Per var gen­nem alle årene en aktiv krigsspiller, i starten med inter­esse for Den amerikanske Borg­erkrig, for det var det, de unge medlem­mer spillede. Men fra Plan­spillet blev intro­duc­eret ved Chakotens week­end­krigsspil i beg­y­n­delsen af 70’erne blev det Anden Ver­den­skrig, han gik op i og malede fig­ur­er til (20mm fig­ur­er, primært Air­fix). Han skabte store hære fra Storbri­tan­nien (Guards Armoured Divi­sion og 43rd Wes­sex Divi­sion) foru­den gener­iske enhed­er fra Tysk­land, Rus­land og Ungarn. Per malede meget nøjagtigt og detal­jeret. Det er få forundt at kunne male Guards Armoured Divi­sions mærke på ærmet af en 20 mm fig­ur.

Og det var ikke kun kam­p­en­hed­erne, som Per frem­stillede. Hans enhed­er var rigeligt forsynet med træn- og andre støt­teen­hed­er, herun­der støtte fra korps og armé. Det er sjældent. Desværre nåede Per ikke at opleve, at hans fig­ur­er og tunge kanon­er blev afbildet i jubilæum­snum­meret af Wargames, Sol­diers & Strat­e­gy (nr. 100). Det kom til Dan­mark få dage efter Pers bort­gang.

Per doku­menterede, hvad han fandt ud af. Det være sig malebeskriv­else for rus­siske enhed­er, som er bedre end mange uni­forms­bøger, til kuriøse artik­ler om brug af hunde i den Røde Hær (http://www.chakoten.dk/wp-content/uploads/Brugen-af-hunde-i-Den-røde-Hær.pdf) eller ungarske sol­daters ophold i Geels Skov.

Det hør­er med til Pers væsen, at han over­lod sin store sam­ling af krigsspils­fig­ur­er til de øvrige krigsspillere for nogle år siden, da han desværre blev ramt af alvorlig syg­dom. Per elskede Lon­don, og i mange år var han en fast delt­ager på ver­dens største krigsspilmesse Salute, lige­som han del­tog i leg­etøjsmess­er for at opkøbe 54 mm fig­ur­er.

Vi vil savne Per Fin­st­eds inspir­erende kreativitet!

På Sel­sk­ab­dets veg­ne
Hans Chr. Wolter og Ole Thure­holm

Per Fin­st­eds bisæt­telse find­er sted fredag den 22. feb­ru­ar kl. 14 i Det lille Kapel på Marieb­jerg Kirkegård, Marieb­jergvej 1, 2820 Gen­tofte.

Chakotens Nyhedsbrev #3/2019

Så er vi snart ved at gå ind i februar måned og det er ved at være tid hvor vi igen skal mødes til en hyggelig klubaften på Rødovregård.

Onsdag den 6. februar. Kl 18.30 

Her vil vi præsen­tere et spæn­dende fore­drag: Hæren og de kemiske våben i 1920’erne,
ved vores sekretær i bestyrelsen; his­torik­er og mag.art. Alek­sander Haug.

Med udgangspunkt i arki­va­lier fra Rigsarkivet vil Alek­sander fortælle om, hvor­dan Gaskom­mis­sio­nen af 1922, Hæren tekniske Korps og en række enkelt­per­son­er i Krigsmin­is­teri­et op gen­nem 1920-erne forsøger at få ind­ført kemiske våben i hæren.
Dette arbe­jde trak tråde til såv­el det øvrige Skan­di­navien som Carls­bergs kemiske Lab­o­ra­to­ri­um — ja sågar til USA.
Alek­sander Haug har med stor ind­sigt skrevet om forsøget på at ind­føre kemiske våben i sit spe­ciale:  ”I Skyggen af Første Ver­den­skrig. Forsvaret og de Kemiske Våben i Mellemkrigsti­den, 1920–1935”.

På afte­nen vil som altid inden fore­draget, der starter 19.30, være tid til samvær og hygges­nak med de øvrige medlem­mer, samt gå på jagt i vores spæn­dende Børs-salg.

Hvis man ikke er medlem af Sel­sk­a­bet, er man altid velkom­men til at kikke inden for som gæst.

Årets første møde — 9. januar

Første møde den 9. jan­u­ar, var i van­lig stil et afs­lap­pet hyggemøde vor fik tid til at tale om alt mellem him­mel og jord, men ikke mindst hvad der ven­ter i det kom­mende år. Vores præsi­dent, Hans Chris­t­ian Wolter tog orden og gav en kort, men lev­ende præsen­ta­tion af bestyrelsens plan­er for Sel­sk­a­bets 75 års jubilæum.

Sel­sk­a­bet har over årene vist sine kom­pe­tencer gen­nem forskel­lige udstill­ing af medlem­mernes fan­tastiske pro­duk­tion af fig­ur­er og dio­ra­maer. I et forsøg på at række læn­gere ud blandt inter­esserede, plan­lægges en virtuel udstill­ing via Sel­sk­a­bets hjemme­side.

Arbe­jdet har været i gang side for­som­meren 2018 og ikke blot ram­men men også ind­hold­et er ved at tage form. Udstill­in­gens hov­edem­n­er vil fokusere på uni­form­s­planch­er og de medlem­mer der ved deres kun­st­ner­iske evn­er har bidraget til denne særlige kun­st­form. Der ud over vil naturligvis mod­el­ler­ing og bema­l­ing af fig­ur­er samt bygn­ing af dio­ra­maer have en fremtræ­dende plads.

 

Aktiv his­to­rieformidling og sam­ling af mil­i­taria har i de senere år været et af de områder Sel­sk­a­bet favn­er og det vil der­for være naturligt også at inklud­ere dette i en udstill­ing der på smukkeste måde kan vise hvad og hvem Chakoten, Dan­sk mil­itærhis­torisk Sel­skab, er.

  

Et andet højde punkt i jubilæum­såret vil være vores 75 års jubilæums­fest, der afholdes på Rødovregård, den 24. august 2019. Detal­jer om fes­ten, tilmeld­ing m.v. vil blive omtalt i bladet og her på hjemmes­i­den.