Julemøde og Årskonkurrence 2018

Sel­sk­a­bets julemøde med Årskonkur­rence på Rødovregård.
Den 1. decem­ber fra kl 17.30

Tilmeld­ing bedes ske sen­est den 21. novem­ber på mail til: aksel14343@gmail.com
Sel­sk­a­bets medlem­mer opfor­dres til at invitere ægte­fælle / sam­lever samt børn og børnebørn med til det pop­ulære arrange­ment.

Mellem kl. 17.30 og 18.30 er der ind­skrivn­ing til konkur­ren­cen. Kl. 19.15 byder Præsi­den­ten velkom­men, hvorefter der igen i år bliv­er serveret Ham­burg­er­ryg med grøn­langkål, samt dessert. Vi syn­ger jule­sang og jule­hyg­ger. Når alle har afgivet deres stemme til de delt­a­gende i Julekonkur­ren­cen, er der præmieover­rækkelse.
Pris for delt­agelse er 125 kr. for vok­sne og 50 kr. for børn under 15 år.

Årskonkur­ren­cen 2018

Der udde­les 1. og 2. præmie i kat­e­gori­erne 1 til 10.

1. Leg­etøjs­fig­ur­er (alle stør­relser)

2. Enkelt­fig­ur op til 65 mm (runde – flade)

3. Ryt­ter­fig­ur op til 65 mm (runde – flade)

4. Enkelt­fig­ur over 65 mm (runde – flade)

5. Ryt­ter­fig­ur over 65 mm (runde – flade)

6. Fig­ur­er op til 30 mm (enkelte og grup­per – krigsspils­fig­ur­er)

7. Figurgrupper/vignetter (max. 4 fig­ur­er, alle stør­relser, runde og flade)

8. Dio­ra­maer og opstill­inger

9. Fra det hjem­lige skatkam­mer

10. Best in Show

11. Uden for konkur­ren­cen (uden præmi­er)

Chakotens Nyhedsbrev #15/2018

Ny spændende artikelserie om den danske flådes historie.

Under lin­ket: NYT CHAKOTEN, find­er du lige nu en frisk og spæn­dende serie artik­ler om den danske flådes hun­dredår­rige his­to­rie. Fra de første vikinge­flåder til en mod­erne våbe­nart i det danske forsvars værk­tøjskasse.

Artik­lerne er for­fat­tet af Sel­sk­a­bets web­mas­ter Lars Erik Kris­tensen.

 

Næste møde på Rødovregård er den 7. november 2018

Næste gang Sel­sk­a­bet slår dørene op på Rødovregård, bliv­er den 7. novem­ber kl. 18:30.

Vi starte som altid med hygges­nak og de der ønsker det kan med­bringe ting og sager til Børssalg, så man kan komme af med noget af det man ikke læn­gere skal bruge og måske finde en inter­es­sant ting af tage med hjem.

Fra kl. 19:30 vil vores kasser­er Steen Jensen, fortælle om afs­lut­nin­gen på 1, ver­den­skrig.

Dagen den 11. novem­ber 1918, var dagen for den offi­cielle våben­stil­stand på vest­fron­ten, men kri­gen blev jo udkæm­pet ikke bare på det Europæiske kon­ti­nent men også i mellemøsten, i de tyske kolonier og af søkrigs­flåderne på de store have.

Der  er kaffe og småk­ager, samt mulighed for at købe smør­re­brød, øl og vand.