Begivenheder September 2014

Fore­drag i Dansk Mil­itærhis­torisk Selskab:

Tunestill­in­gen — Sjæl­lands Dannevirke?

Ons­dag den 3. sep­tem­ber kl. 19.00 på Rødovre­gaard

Per Bred­dam og Steen Ras­mussen gen­nemgår Tunestill­in­gens etab­ler­ing, udrust­ning og bemand­ing i hov­edtrækkene og bel­yser dens reelle betyd­ning. De med­bringer et antal af Klavs Becker-Larsens bog om Tunestill­in­gen, som vil blive solgt til en favoritpris.

 Jyske Våben– og Militariamesse

JVM_logo

Søndag den 21. sep­tem­ber, Vandel-Hallen

Van­del Sportshal dan­ner 2 gange årligt ram­merne om Dan­marks inter­na­tionale sal­gsmesse for mil­i­taria og antikke våben. Han­dlende og pri­vate vil fremvise og sælge danske og uden­landske våben — mil­i­taria — medal­jer af mil­itær og civil oprindelse samt his­torisk lit­ter­atur omkring disse emner.
Besø­gende er meget velkomne til at med­bringe effek­ter til vur­der­ing hos de han­dlende.
Entre: kr. 60,-

Rabat til medlem­mer af Dansk Mil­i­taria Foren­ing — Husk medlemskort.

Befæst­nin­gens Dag:

Optræ­den af Sikringsstyrken 1914–1918

Søndag den 28. sep­tem­ber, kl. 10–16, Artiller­ima­gasinet for enden af Rødovre Parkvej

Se også hjemmes­i­den for Befæst­nin­gens Dag.

Sidste Nyt — September 2014

 

Data­baser over danske enheder og officerer

wadschier

Ole Laursen-Wadschier har udar­be­jde to fan­tastiske databaser.

I data­basen Hæren, gar­ni­sioner og chefer findes en søg­bar over­sigt over danske reg­i­menter inden­for infantri og rytteri.

I data­basen Offi­cerer og enheder under adels– og enevælden findes en søg­bar over­sigt over  ene– og adelsvældens offi­cerer og enheder. Denne del af mate­ri­alet er stil­let til rådighed af pro­fes­sor i his­to­rie Gun­nar Lind.

Opdateret artikel om Schalburgkorpset

Schalburgkorpset

Efterårets store gys er første del af Niels Blang­st­eds artikel-serie om “landsforædderkorpsene.”

Klik på det sorte flag, for at læse artiklen om det berygt­edeSchal­burgko­rps.

Befæstningdagen 2014

Befæst­nings­da­gen 2014

Søndag den 28. sep­tem­ber, Vestvolden i Rødovre og Glad­sax­e­fortet

Sel­sk­a­bets 1914 –Grup­per delt­ager igen i år i forbindelse med afhold­elsen af Befæst­nings­da­gen med arrange­menter på Vestvolden og på Glad­saxe Fort. Arrange­menterne er sam­tidig med til at mark­erer 100-året for starten på 1. Verdenskrig.

Klik for her at down­loade det fulde pro­gram for Befæstningsdagen

2014 Befæstningsdag

På Vestvolden opstilles Feltle­jer ved Artiller­ima­gasinet, for enden af Rødovre Parkvej. Vold­kanonen er kørt i still­ing og klar til skud. Fane kom­mando og 8. Reg­i­ments musikko­rps under­holder. Sol­dater­bøger med opgaver til børn i alle aldre, og “Gullasch-kanonen” er klar fra kl. 12.00.

Arrange­mentet er åbent fra kl. 10.00 og der er gratis adgang.

Klik her for at down­loade årets pro­gram som folder.

Folderen Kan printes på for-/ bag­side og foldes til prak­tisk A5 format.

Gladsaxe Fort 2014

Ved Glad­sax­e­fortet, for enden af Bat­terivej ved Ring 3, er der etableret Feltlejr i samar­be­jde med Hjem­mevær­net. Felthos­pi­talet er klar til at sminke sårskader og lægge forbindinger. Sol­dater­bøger med opgaver til børn i alle aldre. Hjem­meværns­dis­trik­tets orkester underholder.

Arrange­menter er åbent fra kl. 11.00 og der er gratis adgang.

Klik her for at down­loade pro­gram­met som pdf.