Sidste Nyt — August 2014

Efterårets Pro­gram for Dansk Mil­itærhis­torisk Selskab

Dansk MMødeplakat Efteraar 2014ilitærhis­torisk Sel­sk­abs efterår­spro­gram er nu færdigt. Efteråret byder bl.a. på fore­drag om Tunestill­in­gen og om de dansk-franske forhan­dlinger i 1870.

Klik på billedet til ven­stre for at åbne det fulde program.

 

 

Sel­sk­a­bet med i stor fig­u­rud­still­ing i Rødovre

Plakat Tinsoldater

Flere af sel­sk­a­bet medlem­mer står bag den store udstill­ing på artiller­ima­gasinet i Rødovre “Tin­sol­dater og Blymatroser.”

Klik på billedet til ven­stre, for at se plakaten i fuld størrelse.

Udstill­in­gen kan ses fra den 19. august.

Medlem­mer bidrager til udstill­ing på Rud­er­s­dal Museer

Ruderdal 2Det er lidt gamle nyheder, men flere medlem­mer af sel­sk­a­bet har hjulpet til med den mil­itærhis­toriske udstill­ing “Krig 1814–1864-1914″ på Rud­er­s­dal Museer, både med viden om uni­formerne, og med udstillingsgenstande.

Klik på billedet til ven­stre, for at komme til udstill­in­gens hjemmeside.

Udstill­in­gen kan ses frem til medio oktober.

Den Danske Brigade i Sverige 1943–45Danforce

Per Fin­st­eds artikel-serie om den Danske Brigade (Dan­force) kan nu atter nydes i sin fulde længde. Klik på billedet, for at se hele artikel-serien.

Møder i Chakoten August 2014

Hyggemøde i Chakoten, Dansk Mil­itærhis­torisk Selskab

Ons­dag den 13. august kl. 19 på Rødovre­gaard

Vi starter sæso­nen i Chakoten, med at slu­dre om feriens gode oplevelser. Få en snak med ligesind­ede om nyan­skaf­felser, fortæl for eksem­pel om en ting du er rigtig glad for at have, snak om dine ønsker om nye ting og søg oplysninger blandt de andre medlem­mer, vis eventuelt billeder om dit interessefelt!

Byt­temøde i Dansk Militariaforening

Vandelhallen 1

Lørdag den 16. august fra kl. 9, Vandel-Hallen

Husk at med­bringe samler-/våbentilladelser. Kon­tak­t­per­son: Erik Ander­sen — tlf. 75 88 35 87

Lokalmøde i Dansk Militariaforening

Brædstrup 1

Tirs­dag den 26. august kl. 19,  Tinghuset i Brædstrup

Byt­temøde i Dansk Militariaforening

Brædstrup 2

Lørdag den 30. august kl. 19,  Tinghuset i Brædstrup

Tilmeld­ing nød­vendig mht. ind­køb af kaffe og brød (20 kr.). Kon­tak­t­per­son: Poul Chris­tensen — tlf. 25 321 341

 

 

Befæstningdagen 2014

Befæst­nings­da­gen 2014

Søndag den 28. sep­tem­ber, Vestvolden i Rødovre og Glad­sax­e­fortet

Sel­sk­a­bets 1914 –Grup­per delt­ager igen i år i forbindelse med afhold­elsen af Befæst­nings­da­gen med arrange­menter på Vestvolden og på Glad­saxe Fort. Arrange­menterne er sam­tidig med til at mark­erer 100-året for starten på 1. Verdenskrig.

Klik for her at down­loade det fulde pro­gram for Befæstningsdagen

2014 Befæstningsdag

På Vestvolden opstilles Feltle­jer ved Artiller­ima­gasinet, for enden af Rødovre Parkvej. Vold­kanonen er kørt i still­ing og klar til skud. Fane kom­mando og 8. Reg­i­ments musikko­rps under­holder. Sol­dater­bøger med opgaver til børn i alle aldre, og “Gullasch-kanonen” er klar fra kl. 12.00.

Arrange­mentet er åbent fra kl. 10.00 og der er gratis adgang.

Klik her for at down­loade årets pro­gram som folder.

Folderen Kan printes på for-/ bag­side og foldes til prak­tisk A5 format.

Gladsaxe Fort 2014

Ved Glad­sax­e­fortet, for enden af Bat­terivej ved Ring 3, er der etableret Feltlejr i samar­be­jde med Hjem­mevær­net. Felthos­pi­talet er klar til at sminke sårskader og lægge forbindinger. Sol­dater­bøger med opgaver til børn i alle aldre. Hjem­meværns­dis­trik­tets orkester underholder.

Arrange­menter er åbent fra kl. 11.00 og der er gratis adgang.

Klik her for at down­loade pro­gram­met som pdf.