Chakotens Nyhedsbrev #10/sep 2016

Ons­dag 07. sep­tem­ber
FILM AFTEN: “Kampf um Nor­we­gen”

Tysk film Fra 1940 om inva­sio­nen af Norge.

Pro­duc­eret af Dr. Mar­t­in­Rikli, UFA, for Oberkom­mando der Wehrma­cht. Norske under­tek­ster. Spilletid ca. en time. Fil­men blev af ukendte årsager aldrig vist i Tysk­land. Fil­men giver et billede af det nøje plan­lagte felt­tog gen­nem Norge set med tyske øjne.

********************************************************

På Chakoten er der nu bragt en stor artikel om nye engel­skpro­duc­erede danske fig­urer fra Napoleon­sti­den. Fig­ur­erne præsen­teres omhyggeligt, der bringes uni­form­s­plancher og afbild­ninger af hånd­våben, og fig­ur­erne og sættes ind i den his­toriske sam­men­hæng. Artik­len er på engelsk, da dette under­støt­ter dialo­gen og til­fører en større bredde, end dansk ville gøre.

Artik­len findes ved at i menuen til højre følge neden­stående sti:

Mil­itærhis­to­rie > krige,felttog,slag > Krige > Napoleons tiden > Dan­mark

Artik­len findes ned­erst på siden “Dan­mark”

********************************************************

Så nærmer tiden sig også med hastige skridt Befæst­nings­da­gen 2016

Sikringsstyrken­1914­-­18  –  Befæst­nings­da­gen

Søndag den 25. sep­tem­ber kl. 11.00 til 15.00
Befæst­nin­gens Dag. Glad­sax­e­fortet, Bat­terivej 54, 2730  Her­lev

Søndag den 25. sep­tem­ber kl. 10.00 til 16.00
Befæst­nin­gens Dag. Artiller­ima­gasinet på Den his­toriske Vold i Rødovre –
For enden af Rødovre Parkvej.

 A3 plakat Gladsaxe Fort.2016b