Chakotens nyhedsbrev #16/2018

Vi træden nu ind i julemåneden med den travlhed, men forhåbentlig også med al den hygge, der må forventes her op under Jul.

Sel­sk­a­bets aktiviteter i det kom­mende år er nu lagt på plads og kan finde i vores Årspro­gram under lin­ket Aktiviteter i bjælken øverst på siden. Du kan selvføl­gelig også se hvad 2019 byder på bagest i det sen­este num­mer af Chakoten, der netop nu er på vej ud til medlem­merne.

Her på hjemmes­i­den er der lagt en spæn­dende bog anmeldelse op; “En lille bog om den store Churchill”, af kul­tur­jour­nal­is­ten Jan Hede­gaard.
Følg link: https://www.chakoten.dk/en-lille-bog-om-den-store-churchill/

Der er også oplagt nye artik­ler op i serien om Den danske Flådes his­to­rie, samt flere af de meget spæn­dende artik­ler om Per­ry-fig­urene med fokus på Dan­sk-Norsk kava­leri- og artiller­i­fig­ur­er fra 1803 — 1814. Artik­lerne har tilligere været bragt i bladet.
Følg link: https://www.chakoten.dk/danmark-1799–1815/

Julemøde og Årskonkurrence 2018

Sel­sk­a­bets julemøde med Årskonkur­rence på Rødovregård.
Den 1. decem­ber fra kl 17.30

Tilmeld­ing bedes ske sen­est den 21. novem­ber på mail til: aksel4343@gmail.com
Sel­sk­a­bets medlem­mer opfor­dres til at invitere ægte­fælle / sam­lever samt børn og børnebørn med til det pop­ulære arrange­ment.

Mellem kl. 17.30 og 18.30 er der ind­skrivn­ing til konkur­ren­cen. Kl. 19.15 byder Præsi­den­ten velkom­men, hvorefter der igen i år bliv­er serveret Ham­burg­er­ryg med grøn­langkål, samt dessert. Vi syn­ger jule­sang og jule­hyg­ger. Når alle har afgivet deres stemme til de delt­a­gende i Julekonkur­ren­cen, er der præmieover­rækkelse.
Pris for delt­agelse er 125 kr. for vok­sne og 50 kr. for børn under 15 år.

Årskonkur­ren­cen 2018

Der udde­les 1. og 2. præmie i kat­e­gori­erne 1 til 10.

Fig­urkat­e­gori­erne 1. til 8.
Betingelserne for at delt­age i fig­urkonkur­rencerne er, at alle fig­ur­er i kat­e­gori­erne 1 til 8 er bear­be­jdet af udstilleren.  Det kan være mod­el­ler­ing, transformering/konvertering og bema­l­ing m.v.

1. Leg­etøjs­fig­ur­er (alle stør­relser)

2. Enkelt­fig­ur op til 65 mm (runde – flade)

3. Ryt­ter­fig­ur op til 65 mm (runde – flade)

4. Enkelt­fig­ur over 65 mm (runde – flade)

5. Ryt­ter­fig­ur over 65 mm (runde – flade)

6. Fig­ur­er op til 30 mm (enkelte og grup­per – krigsspils­fig­ur­er)

7. Figurgrupper/vignetter (max. 4 fig­ur­er, alle stør­relser, runde og flade)

8. Dio­ra­maer og opstill­inger

9. Fra det hjem­lige skatkam­mer
Alt hvad der ikke falder ind under kat­e­gori­erne 1 til 8 kan tilmeldes her. Det udstillede skal dog have mil­itærhis­torisk eller fig­ur­mæs­sig forbindelse. Det kan være teg­ninger, pub­lika­tion­er, mem­o­ra­bil­ia, ord­ner og medal­jer o.l. Det udstillede skal være fra før 1990 og der skal være gjort en særlig ind­sats for at frem­stille eller ind­sam­le det udstillede.

10. Best in Show

11. Uden for konkur­ren­cen (uden præmi­er)
For dem der har lyst til at udstille hvad som helst af fig­ur­mæs­sigt eller mil­itærhis­torisk tilsnit, men ikke ønsker at delt­age i konkur­ren­cen

Chakotens Nyhedsbrev #15/2018

Ny spændende artikelserie om den danske flådes historie.

Under lin­ket: NYT CHAKOTEN, find­er du lige nu en frisk og spæn­dende serie artik­ler om den danske flådes hun­dredår­rige his­to­rie. Fra de første vikinge­flåder til en mod­erne våbe­nart i det danske forsvars værk­tøjskasse.

Artik­lerne er for­fat­tet af Sel­sk­a­bets web­mas­ter Lars Erik Kris­tensen.