Boganmeldelse: Mandø og Halifaxen

Ned­styrtet fly på Mandø

En bogan­meldt af Simon Bering Papousek

I slut­nin­gen af august 1943 vendte den engelske bombe­mask­ine Hal­i­fax V DK261 hjem fra et natligt bom­be­togt over Berlin. Hjemve­jen gik over den syd­vestlige del af Dan­mark. Som en del af ruti­nen smed de ”win­dow” ud – sølvstrim­ler for at narre de tyske radaran­læg – omkring Ribe, da de plud­seligt blev angre­bet af en af det tyske Luft­waffes nat­jagere.
Læs mere om om begiven­heden i bogen der er skrevet af jour­nal­is­terne Lars Bor­berg og Søren Flen­st­ed, i Simon Papouseks bogan­meldelse under Historieformidling/Film & Bogan­meldelser.

Chakotens Nyhedsbrev #7/2019

Dan­sk Mil­itærhis­torisk Sel­skab har i anled­ning af sit 75-års jubilæum, sam­let en per­lerække af højdepunk­ter fra de mange år i en udstill­ing, som kan ses på hjemmes­i­den fra:

Søndag den 04. august 2019.

Udstill­in­gen vil kunne find­es i menu­en til højre på hjemmes­i­den.


I de mange år har Sel­sk­a­bet været et sam­lingsst­edet for inter­esserede i dan­sk og uden­land­sk mil­itærhis­to­rie. 

Fra Sel­sk­a­bets start er der bl.a  udar­be­jdet farve­planch­er, visende de forskel­lige uni­former og farve­val­get i jakke, bukser, kjol­er med mere.

En stor del af Sel­sk­a­bets medlem­mer havde og har stor inter­esse i det stadig sti­gende udbud af fig­ur­er.            Hvor mange fig­ur­er der møj­som­meligt er blevet bemalet af Sel­sk­a­bets medlem­mer er ikke til at sige. Men mon ikke det løber op i mange tusinde. Ligeså mange frus­tra­tioner tæller denne pro­duk­tion for­mentlig også, når mod­el­byg­geren ikke lige ram­mer den helt kor­rek­te farve, eller taber en epaulet på gul­vet. Mod­el­byg­gerens mareridt!

Lang tid, brugt på studi­er i gam­le reg­u­la­tiv­er og billed­er, er gået forud før mod­el­byg­geren har ramt de rigtige detal­jer og farv­er. Ud over imponerende enkelt­fig­ur­er er der også blevet bygget store og små dio­ra­maer til udstill­ing i Sel­sk­a­bet og på museer. 

Endelig er sam­ling af mil­i­taria og aktiv his­to­rieformidling – reen­act­ment – kom­met til, hvor grup­per vækker for­tidens mil­itære enhed­er til live, med orig­i­nalitet i uni­former og udrust­ning, samt indlevelse i de val­gte tidspe­ri­oder.

God fornø­jelse!

 

Hyggemøde — Klubaften

Onsdag 14. august 18:30 — 22:00

Første møde efter som­mer­pausen. Kom og hyg dig med ven­nerne i Sel­sk­a­bet og fortæl om
som­merens mil­itærhis­toriske oplevelser og om, hvad der peger fre­mad for dig. Hvis vejret
tillad­er det, kør­er vi grille frem og sid­der uden­for i går­den på Rødovregård.
Mødet beg­y­n­der kl. 18.30.
 
Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre, Den­mark kort
 
 

Jubilæumsfejring med middag på Rødovregård

Lørdag 24. august 18:00 — 22:00

 
 

I anled­ning af Sel­sk­a­bets 75 års jubilæum afholdes der jubilæums­fest på Rødovregård for medlem­mer med led­sager. Vi videre­før­er her den pop­ulære tra­di­tion med at opfor­dre medlem­merne til på denne aften at delt­age iklædt his­toriske uni­former eller lig­nende, således at delt­agerne også kan få noget kolorit at leve op til.

Velkom­st­drinks i haven, hvor præsi­den­ten vil byde velkom­men. Efter­ful­gt af en tre-ret­ters menu  serveret i Havestuen. Mid­da­gen afs­luttes med kaffe og hyggeligt samvær.
Vin, øl og kan købes i baret til Jubilæum­spris­er.

Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre, Den­mark kort
 

Boganmeldelse: Kejserens sidste luftskib

Af Simon Bering Papousek
Under 1. Ver­den­skrig blev indus­triens frem­bringelser testet og afprøvet. Automobilet,maskingeværet og fly­ve­mask­i­nen er blot tre af tidens mod­erne og nye opfind­elser, man enten test­ede for sit mil­itært poten­tiale eller raf­finerede ved at benytte det på en ny måde.

Læs anmeldelsen af bogen “Kejserens sid­ste Luft­skib”  om en spæn­dende og fascinerende his­to­rie om en af de dati­dens nye tekniske frem­bringelser og hvorledes dets mil­itære poten­tiale blev afprøvet.

Følg lin­ket: https://www.chakoten.dk/luftskibets-sidste-togt/

Luftskibet L70

Luft­ski­bet L70 var det sid­ste, der blev sat ind på tysk side under 1. Ver­den­skrig. Det blev skudt ned tæt på Eng­land i 1918.