Chakotens Nyhedsbrev #2/2020

Boganmeldelse

Atlantvolden i Nordjylland

Stort værk bel­yser his­to­rien om den tyske besæt­telses­magts forsvarsan­læg i Nord­jyl­land i årene 1940–45.

Af Hen­rik Den­man

Der er skrevet mange gode bøger om Atlantvold­en, også på dan­sk, men et nyt, stort værk med titlen ”Atlantvold­en i Nord­jyl­land” giv­er en tiltrængt, nyt­tig og sam­let beskriv­else af de tyske forsvarsværk­er langs Nord­jyl­lands kys­ter. I årene 1940–45 byggede den tyske besæt­telses­magt en række af befæst­ningsan­læg langs den jyske vestkyst for at forhin­dre en allieret inva­sion. Rester af de tyske anlæg har siden da været en del af det danske kyst­billede. Atlantvold­en, som forsvarsværk­erne omtales i den tyske pro­pa­gan­da blev bygget fra Syd­frankrig til det nordlig­ste Norge.

Følg link til anmeldelsen:  Læs mere her

 

Anvisningssalg

Stort ekstraordinært anvisningssalg på Rødovregaard, lørdag den 7. marts fra kl. 13.00.

Mange gode og inter­es­sante mil­itærhis­toriske bøger og et væld af spæn­dende fig­ur­er

De, der har med­delt mailadress­er, får lis­ter over det udbudte tilsendt pr. mail. Medlem­mer, der ikke kan være til stede, kan aftale med et tilst­ede­værende medlem, at denne byder på den fraværen­des veg­ne, eller der kan frem­sendes et skriftligt bud til Chris­t­ian Raun, Carl Bern­hards Vej 17, 3.th. 1817 Fred­eriks­berg C tlf. 2682 0822 eller mail c.raun@webspeed.dk. Eventuelle bud skal være fremme sen­est dagen før anvis­ningssalget kl. 16.00.

Følg link til udbud­slis­ten: Se hele lis­ten her

Down­load lis­ten

   

Særnummer 2019

Særnummer af Chakoten

Sær­num­mer af Chakoten udgivet i anled­ning af Sel­sk­a­bets 75 års jubilæum,

Gen­nem denne udgivelse gør Sel­sk­a­bets æresmedlem, Claus Mogensen et stort udvalg af nyere og kul­turhis­torisk værdi­fulde og unikke uni­form­s­planch­er tilgæn­gelige. En gruppe af førende danske uni­forms­maleres liv og levned portræt­teres med stor omhu og indlevelse. Sam­lin­gen af uni­form­s­planch­er er udval­gt, således at de sam­men­lagt vis­er spænd­vid­de i såv­el faglig som kun­st­ner­isk for­måen.

Sær­num­meret er udlev­eret til Sel­sk­a­bets medlem­mer, men kan nu erhverves af inter­esserede ved hen­ven­delse til Sel­sk­a­bets kasser­er.  Mail til: chakoten.kasserer@gmail.com
Sær­num­meret koster 90,- kr. plus eks­pedi­tion og fors­endelse.

Boganmeldelse: Søværnets mange opgaver i dag.

Søvær­nets mange opgaver i dag

Ny bog fortæller om de mange opgaver i danske og inter­na­tionale far­vande, som Søvær­net løs­er i dag.

Af Simon Papousek

Den danske his­torik­er og søvær­nets his­toriske kon­sulent Søren Nør­by PhD, har skrevet en godt 150 siders guide til det danske søværn, sådan som det tager sig ud lige nu. Der er dermed tale om et øje­b­liks­billede, hvor Nør­by tager læseren rundt i det over 500 år gam­le danske værn.

Følg link til hele anmeldelsen:  Søvær­nets mange opgaver i dag