Chakotens nyhedsbrev #5/2017

ALLE ÅRETS MØDER OG AKTIVITETERSE AKTIVITETSKALENDEREN I MENUEN

Så er der atter nyt på Chakotens hjemmeside.

Takket et Herkules arbe­jde fra Chakotens Claus Mogensen er der nu et frisk og opdateret emnereg­is­ter for vores tidsskrift CHAKOTEN på hjemmes­i­den

Claus har udført et fan­tastisk stykke arbe­jde med at sys­tem­a­tis­ere og kat­e­goris­ere artik­ler fra tidsskriftets spæde start i 1946 til de nyeste num­re fra 2016.

Emnereg­istret vil være et fan­tastisk red­sk­ab for de som søger speci­fikke infor­ma­tion­er men også for dem som er nys­ger­rige for at se hvilke spæn­den­de artik­ler der er skrevet i tid­skriftet
Mange af tid­skrift­snum­rene i emnereg­istret lig­ger allere­de på hjemmes­i­den og flere num­re vil blive til­fø­jet efter­hån­den somdis­se bliv­er skan­net ind,

I find­er emnereg­istret under menupunk­tet “Tid­skriftet Chakoten”

 

Lørdag 25 marts — søndag 26. marts

Øksne­hal­len — køben­havnHalm­torvet 11, 1700 Køben­havn V, Dan­mark 

Glæd dig til masser af his­torisk inspi­ra­tion, under­hold­ning og ny viden for hele fam­i­lien. 130 optræ­den­er, debat­ter, sam­taler, fore­drag, reen­act­ments og shows ruller igen over Øksne­hal­len, i en week­end med det bed­ste inden for formidling af his­to­rien.

Oplev spæn­den­de udstill­inger, prøv nye formidlings­former, mød inter­es­san­te men­nesker og få gode tilbud. Museer, arkiver, medier, for­lag, foreninger og forhan­dlere af his­toriske var­er møder pub­likum i alle aldre. Over 60 pub­likum­sin­volv­eren­de og fascineren­de stande.

KLIK HER FOR MERE INFO