Chakotens Nyhedsbrev #6/2017

ALLE ÅRETS MØDER OG AKTIVITETERSE AKTIVITETSKALENDEREN I MENUEN

(Husk at holde øje med kalden­deren da den løbende vil blive opdatere med infor­ma­tion­er om mil­itærhis­toriske aktiviteter i hele Danmark )

 

Onsdag 5. april

Generalforsamling kl. 19.30 i Rødovregaard

Efter børsen er der gen­er­al­for­sam­ling. Til børsen opfor­dres medlem­merne til at sætte effek­ter til salg. Børsen starter kl. 18.15, og alle er velkomne til at med­bringe og sælge, hvad de har på reol­er og hylder hjemme. Her er mulighe­den for at kom­binere en rask opryd­ning af alt det, du har mis­tet inter­essen for med ny køb. Lis­ten over effek­ter til dagens anvis­ningssalg vil kunne ses på hjemmes­i­den 14 dage før anvisningssalget.
Medlem­mer, der ikke kan være til stede, kan aftale med et tilst­ede­værende medlem, at denne byder på den fraværen­des veg­ne, eller der kan frem­sendes et skriftligt bud til

Chris­t­ian Raun, Carl Bern­hards Vej 17, 3.th. 1817 Fred­eriks­berg C tele­fon 26 82 08 22 eller
e‑mail: christian@raun.dk.
Eventuelle bud skal være fremme sen­est dagen før anvis­ningssal­get kl. 16.00.

Effek­ter til anvis­ningssalg april 2017

 

Søndag 23. april

Jyske Våben- & Militariamesse

Van­del Sportshal dan­ner 2 gange årligt ram­merne om Dan­marks inter­na­tionale sal­gsmesse for mil­i­taria og antikke våben.
( se adresse + kort under aktiviteten i kaldenderen)

Han­dlende og pri­vate vil fremvise og sælge danske og uden­landske våben — mil­i­taria og
medal­jer af mil­itær og civ­il oprindelse samt his­torisk lit­ter­atur omkring disse emner.

Besø­gende er meget velkomne til at med­bringe effek­ter til vur­der­ing hos de handlende.

Entré: Kr. 60,- / € 10,-

Rabat til medlem­mer af Dan­sk Mil­i­taria Foren­ing  ( Husk medlemskort ! )