Kategoriarkiv: Aktuelt

Chakotens Nyhedsbrev #4/2020

Den 12. marts 2020

Kære medlem,

Statsmin­is­teren har på sit pressemøde den 11. marts 2020 kl. 20.30 med­delt, at den anlagte strate­gi forår­saget af Coro­n­avirus nu er at forsinke spred­nin­gen i Dan­mark mest muligt.
Som et af ele­menterne i denne strate­gi opfor­dres foreninger til at ind­stille fysiske møder, og Rødovre­gaard har som et resul­tat her­af med­delt at holde lukket indtil mandag den 30. marts 2020.

Af hen­syn til vore medlem­mer og Sel­sk­a­bet føl­ger bestyrelsen naturligvis denne strate­gi, og er der­for opmærk­som på, at ved lukn­ing af vort møde­lokale på Rødovre­gaard i en læn­gere peri­ode end indtil den 30. marts 2020, kan det blive umuligt at afholde gen­er­al­for­sam­ling som annon­ceret i tidsskriftet.

På nuværende tid­spunkt fastholdes den 1. april som dato for gen­er­al­for­sam­ling på Rødovre­gaard.

Bestyrelsen føl­ger nøje udviklin­gen og vil via Sel­sk­a­bets hjemme­side www.chakoten.dk og brug af e‑mails holde medlem­merne ori­en­terede om afhold­else af gen­er­al­for­sam­ling 2020.

Anvend der­for Sel­sk­a­bets hjemme­side og jeres mail­boks.

Med ven­lig hilsen 

Hans Chr. Wolter
Præsi­dent

Særnummer 2019

Særnummer af Chakoten

Sær­num­mer af Chakoten udgivet i anled­ning af Sel­sk­a­bets 75 års jubilæum,

Gen­nem denne udgivelse gør Sel­sk­a­bets æresmedlem, Claus Mogensen et stort udvalg af nyere og kul­turhis­torisk værdi­fulde og unikke uni­form­s­planch­er tilgæn­gelige. En gruppe af førende danske uni­forms­maleres liv og levned portræt­teres med stor omhu og indlevelse. Sam­lin­gen af uni­form­s­planch­er er udval­gt, således at de sam­men­lagt vis­er spænd­vid­de i såv­el faglig som kun­st­ner­isk for­måen.

Sær­num­meret er udlev­eret til Sel­sk­a­bets medlem­mer, men kan nu erhverves af inter­esserede ved hen­ven­delse til Sel­sk­a­bets kasser­er.  Mail til: chakoten.kasserer@gmail.com
Sær­num­meret koster 90,- kr. plus eks­pedi­tion og fors­endelse.

Boganmeldelse: Søværnets mange opgaver i dag.

Søvær­nets mange opgaver i dag

Ny bog fortæller om de mange opgaver i danske og inter­na­tionale far­vande, som Søvær­net løs­er i dag.

Af Simon Papousek

Den danske his­torik­er og søvær­nets his­toriske kon­sulent Søren Nør­by PhD, har skrevet en godt 150 siders guide til det danske søværn, sådan som det tager sig ud lige nu. Der er dermed tale om et øje­b­liks­billede, hvor Nør­by tager læseren rundt i det over 500 år gam­le danske værn.

Følg link til hele anmeldelsen:  Søvær­nets mange opgaver i dag