Kategoriarkiv: Aktuelt

Chakotens Nyhedsbrev #8/2019

Chakotens 75 års Jubilæums

Sel­sk­a­bets 75-års Jubilæum blev lørdag den 24. august mark­eret ved en fest­mid­dag for de af Sel­sk­a­bets medlem­mer der havde tilmeldt sig den i Chakoten annon­cerede Jubilæumsmid­dag

I alt 32 del­tog, medlem­mer med delt­agere, i det fes­tlige arrange­ment der blev afholdt i vores møde­lokaler på Rødovre­gaard.

I sin fest­tale kom vor præsi­dent Hans Chris­t­ian Wolter, bl.a. ind på sel­sk­a­bets lange his­to­rie og hvorledes man gen­nem årene med held har udviklet sig fra uni­form­sin­ter­esserede og bema­l­ing af flade tin­fig­ur­er til et bredt fav­nende Sel­skab der dække næsten enhver inter­esse inden for det mil­itærhis­toriske område.

Som afs­lut­ning med­delte præsi­den­ten at men havde beslut­tet at tildel vort mangeårige medlem Claus Mogensen, æresmedlem­skab. Dette tilde­les bl.a. for det store som redak­tør og bille­dredak­tør for bladet, samt ikke mindst for det store arbe­jde Claus har lagt i det sen­este af Chakotens Sær-/Ju­bilæum­snum­mer.

       
Fotos: Finn Hill­mose ©

Her efter tog vicepræsi­den­ten, Ole Thure­holm, ordet, idet end­nu et medlem skulle tilde­les et æresmedlem­skab. Vort medlem gen­nem mange år Jør­gen Koe­foed Larsen mod­tog sit æresmedlem­skab for sin store og detal­jerede viden om danske uni­former, samt sit bidrag til at formi­dle denne til sel­sk­a­bets medlem­mer.

Afte­nens højdepunkt var da to tam­bour­er fra Den kon­gelige Liv­gardes ved mid­da­gens afs­lut­ning under­holdt med trom­mer og piber.

               
Video: Chris­t­ian Raun ©

Ved jubilæumsmid­da­gen fik delt­agerne en tin­fig­ur af gen­er­al­løjt­nant Johann von Ewald, det lette infan­teris fad­er. Fig­uren er kreeret, støbt og doneret af Alan Per­ry.

Som støtte til bema­lin­gen er her et antal billed­er der vis­er dels den bemalede fig­ur, dels forskel­lige teg­ninger af Ewald og billed­er af enkelt­gen­stande. Gen­eralen i stadsuni­form er med­taget af hen­syn til hes­tens hov­edtøj. På Chr. Wür­glers planche er val­drap­pen rød, og dette er muligvis kor­rekt. Jør­gen Koe­foed Larsen, der har bistået Alan Per­ry med oplysninger, vur­der­er imi­dler­tid, at det er mere sandsyn­ligt, at val­drap­pen var grøn.

      Ewald

                                                                         

Medlem­mer, der var forhin­dret i at delt­age i mid­da­gen, kan mod­tage fig­uren ved et af Sel­sk­a­bets møder resten af året, så længe lager haves. Øvrige vil snart kunne købe fig­uren hos Per­ry Minia­tures.

Næste møde: den 4. september.

Slaget ved Austerlitz, ved Hans Christian Wolter

Med vægt på selve slagets for­løb den 2. decem­ber 1805 fokuser­er Sel­sk­a­bets præsi­dent, Hans Chr. Wolter, på at fork­lare, hvor­for én kejs­er vandt og to tabte. Organ­isatorisk cen­tralis­er­ing, fokus, offen­siv og nytænkn­ing er ikke til at komme ude­nom i en forståelse af den sejrende franske til­gang. Strate­gisk kan hele felt­to­get ses som gen­er­al­prøven på hærko­rpsenes gen­nem­slagskraft og slaget som udtryk for den solide tak­tiske for­måen, som våbe­narterne kava­leri, artilleri og infan­teri var blevet optrænet i inden afmarchen fra kanalkys­ten. Alle tre kejsere stillede om mor­ge­nen med meget dedik­erede og pro­fes­sionelle styrk­er. Det forhin­drede ikke Napoleon i om efter­mid­da­gen at have bese­jret væsentligt større styrk­er.

 
Fran­sk voltigeur af lin­iein­fan­teri­et 1805 med infan­terigevær Mle 1777 an IX   

 
Car­le Ver­nets gen­givelse af de alliere­des kol­laps.

Slaget gen­nemgås, sættes i ramme; og fore­draget dis­tancer­er sig fra nogle af de tidligere       fork­lar­ingsmod­eller for fran­sk sejr. Læren fra slaget blev omfat­tende og vejle­dende i flere gen­er­a­tioner.

Kom, hør og se!

Boganmeldelse: Mandø og Halifaxen

Ned­styrtet fly på Mandø

En bogan­meldt af Simon Bering Papousek

I slut­nin­gen af august 1943 vendte den engelske bombe­mask­ine Hal­i­fax V DK261 hjem fra et natligt bom­be­togt over Berlin. Hjemve­jen gik over den syd­vestlige del af Dan­mark. Som en del af ruti­nen smed de ”win­dow” ud – sølvstrim­ler for at narre de tyske radaran­læg – omkring Ribe, da de plud­seligt blev angre­bet af en af det tyske Luft­waffes nat­jagere.
Læs mere om om begiven­heden i bogen der er skrevet af jour­nal­is­terne Lars Bor­berg og Søren Flen­st­ed, i Simon Papouseks bogan­meldelse under Historieformidling/Bog & Fil­man­meldelser.
https://www.chakoten.dk/boganmeldelse-nedstyrtet-fly-paa-mandoe/

 

Chakotens Nyhedsbrev #7/2019

Dan­sk Mil­itærhis­torisk Sel­skab har i anled­ning af sit 75-års jubilæum, sam­let en per­lerække af højdepunk­ter fra de mange år i en udstill­ing, som kan ses på hjemmes­i­den fra:

Søndag den 04. august 2019.

Udstill­in­gen vil kunne find­es i menu­en til højre på hjemmes­i­den.


I de mange år har Sel­sk­a­bet været et sam­lingsst­edet for inter­esserede i dan­sk og uden­land­sk mil­itærhis­to­rie. 

Fra Sel­sk­a­bets start er der bl.a  udar­be­jdet farve­planch­er, visende de forskel­lige uni­former og farve­val­get i jakke, bukser, kjol­er med mere.

En stor del af Sel­sk­a­bets medlem­mer havde og har stor inter­esse i det stadig sti­gende udbud af fig­ur­er.            Hvor mange fig­ur­er der møj­som­meligt er blevet bemalet af Sel­sk­a­bets medlem­mer er ikke til at sige. Men mon ikke det løber op i mange tusinde. Ligeså mange frus­tra­tioner tæller denne pro­duk­tion for­mentlig også, når mod­el­byg­geren ikke lige ram­mer den helt kor­rek­te farve, eller taber en epaulet på gul­vet. Mod­el­byg­gerens mareridt!

Lang tid, brugt på studi­er i gam­le reg­u­la­tiv­er og billed­er, er gået forud før mod­el­byg­geren har ramt de rigtige detal­jer og farv­er. Ud over imponerende enkelt­fig­ur­er er der også blevet bygget store og små dio­ra­maer til udstill­ing i Sel­sk­a­bet og på museer. 

Endelig er sam­ling af mil­i­taria og aktiv his­to­rieformidling – reen­act­ment – kom­met til, hvor grup­per vækker for­tidens mil­itære enhed­er til live, med orig­i­nalitet i uni­former og udrust­ning, samt indlevelse i de val­gte tidspe­ri­oder.

God fornø­jelse!

 

Hyggemøde — Klubaften

Onsdag 14. august 18:30 — 22:00

Første møde efter som­mer­pausen. Kom og hyg dig med ven­nerne i Sel­sk­a­bet og fortæl om
som­merens mil­itærhis­toriske oplevelser og om, hvad der peger fre­mad for dig. Hvis vejret
tillad­er det, kør­er vi grille frem og sid­der uden­for i går­den på Rødovregård.
Mødet beg­y­n­der kl. 18.30.
 
Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre, Den­mark kort
 
 

Jubilæumsfejring med middag på Rødovregård

Lørdag 24. august 18:00 — 22:00

 
 

I anled­ning af Sel­sk­a­bets 75 års jubilæum afholdes der jubilæums­fest på Rødovregård for medlem­mer med led­sager. Vi videre­før­er her den pop­ulære tra­di­tion med at opfor­dre medlem­merne til på denne aften at delt­age iklædt his­toriske uni­former eller lig­nende, således at delt­agerne også kan få noget kolorit at leve op til.

Velkom­st­drinks i haven, hvor præsi­den­ten vil byde velkom­men. Efter­ful­gt af en tre-ret­ters menu  serveret i Havestuen. Mid­da­gen afs­luttes med kaffe og hyggeligt samvær.
Vin, øl og kan købes i baret til Jubilæum­spris­er.

Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre, Den­mark kort