Chakotens Nyhedsbrev #1/2018

Så fik vi sagt farvel til 2017 og står her på tærsklen til 2018 som sikkert vil byde på mange spændende militærhistoriske aktiviteter i alle afskygnnger.

CHAKOTEN — Dan­sk mil­itærhis­torisk Sel­skab — ønsker der­for alle medlem­mer og mil­itærhis­torisk inter­esserede et rigtigt Godt Nytår, i håbet om at også 2018 må blive et spæn­dende år for mod­el­byg­gere, fig­ur­malere og alle der sam­ler og inter­essere sig for den mil­itære his­to­rie.

Af Sel­sk­a­bets aktiviteter i 2018 skal blot nævnes nogle få.

  • His­toriske Dage i Øksne­hallen.
  • Sel­sk­a­bets Gen­er­al­for­sam­ling.
  • Krigshis­torisk Fes­ti­val på Vestvi­o­ld­en.
  • Befæst­nin­gens Dag på Vestvold­en og de gam­le forter.

Bræn­der du for Mil­itærhis­to­rie og savn­er du et sted med ligesind­ede uanset om 
dine inter­ess­er er fig­ur- &modelbygning, krigsspil, reen­act­ment eller blot mil­itær
his­to­rie generelt er du altid velkom­men i Chakoten.

Et tilbage­b­lik på vin­derene af års-konkur­ren­cen 2017 — Tryk her

Du er velkom­men til at komme og møde os på vore åbne ons­dagsmøder på Rødovregård
(Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre) eller du kan læse mere via neden­stående link, hvor du
også har mulighed for at melde dig ind i Sel­sk­a­bet

BLIV MEDLEM AF CHAKOTEN

 

Og vi læg­ger varmt ud med årets første ons­dagsmøde som byder på årets første anvis­ningssalg

Ons­dag den 3. jan­u­ar

Sæso­nen starter med hyggemøde og anvis­ningssalg
Få en snak med ligesind­ede om nyan­skaf­felser. Fortæl også gerne om, hvad du især sæt­ter pris på og søg oplysninger blandt de andre medlem­mer. Anvis­ningssal­get vil inde­holde gode bogværk­er og fine fig­ur­er.

Liste over mate­ri­aler på anvis­ningssalg

 

Her på årets første dag har Chakoten også fornø­jelsen at kunne dele Svend Højberg Nielsens illus­tra­tioner.

Sel­sk­a­bet har fået adgang til at benytte hjemmes­i­den “Svend Højberg Nielsen. Illus­tra­tor of Mil­i­tary Uni­forms”. Svend Højberg Nielsen (1919–2005) var medlem af Sel­sk­a­bet fra 1963 til sin død.
Hjemmes­i­den er anbragt under Links/Billedsamlinger.                                                                Under Col­or Illus­tra­tions find­es Højberg Nielsens kendte far­veil­lus­tra­tioner. Hjemmes­i­den er end­nu ikke færdig­gjort.
Lin­ket knyt­ter sig således til Claus Mogensens artikel i Chakoten, decem­ber 2017: “En intro­duk­tion til Svend Højberg Nielsens uni­form­s­planch­er”.
HCW

End­videre er der lagt en del ældre artik­ler op på hjemmes­i­den — hur­tig over sigt kan ses under NYHEDER i menu­en til højre på siden.

 

Alle ons­dagsmøder åbn­er kl. 18.15, og de annon­cerede pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30.  (OBS: Mødet i august falder i måne­dens 2. uge) Med min­dre andet er angivet, find­er medlemsmøderne sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre.