Chakotens Nyhedsbrev #5/2018

Påske­haren er virke­lig i forår­shumør og har atter været for­bi hjemmes­i­den med end­nu en kurv­fuld fil­er fra det gam­le arkiv
Så kig ind i de to arkiv-foldere — 01/04 og 02/04 under nyheder
( og nu også under 04/04)
  
God Læse-lyst         /Lars — Web­mas­ter Chakoten

 

Onsdag den 11. april  —  Generalforsamling 

 

Årets gen­er­al­for­sam­ling indledes med børssalg, der starter kl. 18.15.

Til børsen opfor­dres medlem­merne til at sætte effek­ter til salg. Alle er velkomne til at med­bringe og sælge, hvad de har på reol­er og hylder hjemme. Her er mulighe­den for at kom­binere en rask opryd­ning af alt det, du har mis­tet inter­essen for, med ny køb. Efter børsen er der generalforsamling.

Gen­er­al­for­sam­ling starter kl. 19.15. Dag­sor­den i hen­hold til vedtægterne.

Forslag fra bestyrelsen: Vedr. Kontin­gent fores­lår Bestyrelsen, at kontin­gen­tet for 2019 fast­sættes uæn­dret til kr. 375,- for såv­el medlem­mer bosat i Dan­mark som i udlandet.
Der er ikke mod­taget forslag fra medlemmerne.

Valg til bestyrelsen: Bestyrelsen fores­lår valg af Hans Chr. Wolter som præsi­dent. End­videre fores­lår bestyrelsen at Hen­rik Den­man, Steen Jensen, Alek­sander Haug, Kim Andreasen gen­vælges. Da Sel­sk­a­bets Vise-præsi­dent Chris­t­ian Raun, efter mange års tro­fat tjen­este har val­gt at træde tilbage, fores­lås Ole Thure­holm ind­val­gt i bestyrelsen. Som sup­pleant fores­lås  Aksel Willumsen.

Som ny revi­sor fores­lås Mar­i­anne Sass Petersen og som revi­sor­sup­pleant Allan Bo Richter.

Ans­vis­ningsal­get starter efter gen­er­al­for­sam­lin­gen. Ans­vis­ningsal­get vil inde­holde spæn­dende og inter­es­sante bøger og opslagsværk­er samt mange fine fig­ur­er. Lis­ten over effek­ter kan ses via lin­ket herunder. 

Medlem­mer, der ikke kan være til stede, kan aftale med et tilst­ede­værende medlem, at denne byder på dennes veg­ne, eller der kan frem­sendes et skriftligt bud til Chris­t­ian Raun, Carl Bern­hards Vej 17, 3.th. 1817 Frederiks­berg C tele­fon 26 82 08 22 eller e‑mail: christian@raun.dk. Eventuelle bud skal være fremme sen­est dagen før anvis­ningssalget kl. 16.00.

LISTE OVER EFFEKTER TIL ANVISNINGSSALG

Du er altid velkom­men til at komme og møde os på vore åbne ons­dagsmøder på Rødovregård
(Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre) eller du kan læse mere via neden­stående link, hvor du også har mulighed for at melde dig ind i Selskabet

BLIV MEDLEM AF CHAKOTEN

 

Alle ons­dagsmøder åbn­er kl. 18.15, og de annon­cerede pro­gram­punk­ter (fore­drag eller andet) starter kl. 19.30.  (OBS: Mødet i august falder i måne­dens 2. uge) Med min­dre andet er angivet, find­er medlemsmøderne sted på Rødovre­gaard, Kirkesvinget 1, Rødovre.